Website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Oost-Groningen.

Het wisselende deel van onze liturgie (Het Proprium).

zegel zwaan
  laatste update 19 oktober 2020.        Home  
 
 • Eerste Advent
 • Tweede Advent
 • Derde Advent
 • Vierde Advent
 • Kerstnacht 24 december
 • Eerste Kerstdag 25 december
 • Tweede Kerstdag 26 december
 • Dag der onnozele kinderen 28 december
 • Eerste zondag na Kerstmis
 • Oudejaarsavond 31 december
 • Nieuwjaarsdag 1 januari
 • Tweede zondag na Kerstmis
 • Epifanien 6 januari
 • Eerste zondag na Epifanie
 • Octaafdag van EpifaniŽn
 • Tweede zondag na Epifanie
 • Derde zondag na Epifanie
 • Vierde zondag na Epifanie
 • Vijfde zondag na Epifanie
 • Zesde of laatste zondag na Epifanie
 • Septuagesima
 • Sexagesima
 • Quinquagesima
 • Aswoensdag
 • Invocavit
 • Reminiscere
 • Oculi
 • Laetare
 • Judica
 • Palmarum
 • Witte donderdag
 • Goede vrijdag
 • Stille zaterdag
 • Eerste Paasdag
 • Tweede Paasdag
 • Quasi modo geniti
 • Misericordias Domini
 • Jubilate
 • Cantate
 • Rogate
 • Hemelvaart
 • Exaudi
 • Pinksteren
 • Tweede Pinksterdag
 • Trinitatis
 • Eerste zondag na Trinitatis
 • Tweede zondag na Trinitatis
 • Derde zondag na Trinitatis
 • Vierde zondag na Trinitatis
 • Vijfde zondag na Trinitatis
 • Zesde zondag na Trinitatis
 • Zevende zondag na Trinitatis
 • Achtste zondag na Trinitatis
 • Negende zondag na Trinitatis
 • Tiende zondag na Trinitatis
 • Elfde zondag na Trinitatis
 • Twaalfde zondag na Trinitatis
 • Dertiende zondag na Trinitatis
 • Veertiende zondag na Trinitatis
 • Vijftiende zondag na Trinitatis
 • Zestiende zondag na Trinitatis
 • Zeventiende zondag na Trinitatis
 • Achttiende zondag na Trinitatis
 • Negentiende zondag na Trinitatis
 • Twintigste zondag na Trinitatis
 • Eenentwintigste zondag na Trinitatis
 • Tweeentwintigste zondag na Trinitatis
 • Drieentwintigste zondag na Trinitatis
 • Vierentwintigste zondag na Trinitatis
 • Op twee na laatste zondag van het kerkelijk jaar
 • Voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar
 • Laatste zondag van het kerkelijk jaar
 •  
    Alle liturgische gegevens downloaden?  
   
  U kunt alle liturgische gegevens (ordinarium & proprium) in A5-formaat als pdf file hier downloaden.
  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Eerste zondag van Advent (Ad te Domine levani).  
   
  Kleur: Paars.

  Antifoon: Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit, mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande.
  (Psalm 25:1b-2a)

  Psalm: Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer. Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen.
  (Psalm 25:4-6)

  Berijmde Psalm: 25:1-3

  Collecta (Zondagsgebed): Wek op uw macht, o Heer, en kom, opdat wij uit de dreigende gevaren van onze zonden door uw bescherming gered en door uw bevrijding verlost worden.
  Door Jezus Christus, onze Heer....

  Profeten: Jesaja 40:1-11 (of 5:108)

  Berijmde gradualepsalm: 25: (4), 6 (of 85)

  Epistel: Romeinen 13:11-14

  Zondagslied: Lied 433 (Gezang 122): Kom tot ons de wereld wacht...

  Halleluja: Verheugd was ik toen ik hoorde: Wij gaan naar het huis van de HEER. Halleluja!
  (Psalm 122:1)

  Evangelie: Matteus 21:1-9

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Tweede zondag van Advent (Populous Sion).  
   
  Kleur: Paars.

  Antifoon: Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, de HEER zelf komt van ver. Dan zal de HEER zijn machtige stem laten horen. Jullie zullen verheugd zijn.
  (Jesaja 30:19,30,29)

  Psalm: Hoor ons, Herder van IsraŽl, die Jozef leidt als een kudde. U die troont op de cherubs, verschijn in luister aan EfraÔm, Benjamin en Manasse. kom en red ons. Leh uw hand op uw beschermenling het mensenkind dat U hebt grootgebracht. Here, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
  (Ps. 80:2,3,18,20)

  Berijmde Psalm: 80:1-2

  Collecta (Zondagsgebed): Wek op, o Heer, onze harten om voor uw eniggeboren Zoon de wegen te bereiden; dat wij Hem bij zijn komst met vreugde ontvangen en U met een zuiver hart mogen dienen.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 2:2-5 (of:40:l-11)

  Berijmde gradualepsalm: Psalm 50:1,4,7

  Epistel: Romeinen 15:4-13

  Zondagslied: Lied 439 (gezang 126): Verwacht de komst des Heren

  Halleluja: Toon ons uw trouw, HEER, en geef ons uw hulp, Halleluja!
  (Psalm 85:8).

  Evangelie: Lucas 21:25-33


  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Derde zondag van Advent (Gaudete; verheugt u).  
   
  Kleur: paars of rozerood.

  Antifoon: Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.
  (Philippenzen 4:4-5)

  Psalm: U bent het land genadig geweest. Heer, u keerde het lot van Jakob ten goede. God, onze helper, keer tot ons terug, onderdruk uw afkeer van ons. Voor wie hem eren is zijn hulp nabij; zijn glorie komt wonen in ons land. Uit de aarde bloeit de waarheid op, het recht ziet uit de hemel neer.
  (Ps. 85:2,5,10,12)

  Berijmde Psalm: 85:1-2

  Collecta (Zondagsgebed): Neig uw oor, o Heer, tot onze gebeden, zo bidden wij, en verlicht de duisternis van onze geest door de genade van uw komst.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 35:1-10

  Berijmde gradualepsalm: 85:3-4

  Epistel: 1 CorinthiŽrs 4:1-5

  Zondagslied: Lied 466 (Gezang 125): O kom, o kom, ImmanuŽl...

  Halleluja: Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. Halleluja!

  Evangelie: MattheŁs 11:2-10

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Vierde zondag van Advent (Rorate; regent, dauwt [gerechtigheid]).  
   
  Kleur: Paars.

  Antifoon: Hemel, laat gerechtigheid neerregenen, laat haar neerstromen uit de wolken, en laat de aarde zich openen en ook het recht doen ontspruiten.
  (Jesaja 45:8a)

  Psalm: De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. (In de hemel) heeft hij een tent opgeslagen voor de zon; een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, een held die vrolijk voort rent op zijn weg.
  (Ps. 19:2-3,5b-6)

  Berijmde Psalm: 19: 1,2

  Collecta (Zondagsgebed): Wek op uw macht, o Heer, en kom; sta met uw grote kracht, ons bij, opdat, wat door onze ongerechtigheid wordt vertraagd, door de hulp van uw genade uw milde ontferming zal versnellen.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 62:8-63:4

  Berijmde gradualepsalm: 145: 1,6

  Epistel: Philippenzen 4:4-7

  Zondagslied: Lied 437 (gezang 128): Kom tot ons, scheur de heem'len...

  Halleluja: Allen die hem aanroepen is de HEER nabij die hem roepen in vast vertrouwen. Halleluja!
  (Psalm 145:18)

  Evangelie: Johannes 1:19-28

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Kerstnacht: 24 december.  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: De Heer sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt.
  (Psalm 2:7b-c)

  Psalm: Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de HEER en zijn gezalfde: "Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden". Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in woede en zijn toorn verbijstert hen: "Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg".
  (Ps. 2:1-6)

  Berijmde Psalm: 2

  Collecta: Gij, Heer, onze God, die deze nacht in de glans van het ware licht hebt doen stralen, geef ons, zo bidden wij, dat wij eenmaal in de hemel de vreugde van dit licht mogen genieten waarvan Gij het geheimenis ons op aarde hebt geopenbaard.
  Door uw eniggeboren Zoon, Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 9:1-6(7); Micha 5:l-4a; (Jesaja 11:1-10)

  Berijmde gradualepsalm: 110

  Epistel: Titus 2:11-14

  Lied van de dag: Lied 473 (gezang 132): Er is een roos ontloken...

  Halleluja: Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, voor de HEER, want hij is in aantocht, in aantocht is hij als redder van de aarde. Halleluja.
  (Psalm 96: 11a, 13a)

  Evangelie: Lucas 2:1-20

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Eerste Kerstdag: 25 december. ("Dagmis")  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hi dragen: Wonderbare Raadsman, Goddelijke held, Eeuwige Vader, Vredevorst.
  (Jesaja 9:5)

  Psalm: Zing voor de HEER een nieuw lied: wonderen heeft hij verricht. Zijn rechterhand heeft overwonnen, zijn heilige arm heeft redding gebracht. De HEER heeft zijn overwinning bekend gemaakt, voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld. Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van IsraŽl. De einden der aarde hebben het gezien: de overwinning van onze God. Hij is in aantocht als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, de volken oordelen naar recht en wet.
  (Psalm 98:1-3,9)

  Berijmde Psalm: 98:1-2

  Collecta: Machtige, barmhartige God, Gij hebt ons in uw eniggeboren Zoon het woord des levens en het Licht der wereld geschonken. Help ons, zo bidden wij, dat wij Hem met vreugde aanvaarden met de oren en ogen van het geloof en zo vertrouwen op wat de Schriften ons verkondigen.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jeremia 23:5-8 (31:31-34)

  Berijmde gradualepsalm: 98:3-4

  Epistel: HebreeŽn 1:1-6(12)

  Lied van de dag: Lied 488 (gezang 150): In den beginne...

  Halleluja: Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van IsraŽl. De einden der aarde hebben het gezien: de overwinning van onze God. Halleluja.
  (Psalm 98:3)

  Evangelie: Johannes 1:1-14

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Tweede Kerstdag: 26 december. Gedachtenis van Stephanus.  
   
  Kleur: Rood.

  Antifoon: Al spannen machtigen tegen mij samen, uw dienaar blijft uw wetten overdenken. Uw richtlijnen verheugen mij, ze geven mij een goede raad.
  (Psalm 119:23)

  Psalm: Gelukkig wie de volmaakte wet gaan en leven naar de wet van de HEER, gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. Blijf mij trouw, laat mij leven, dan houd ik mij aan de richtlijnen uit uw mond.
  (Ps. 119:1-2,88)

  Berijmde Psalm: 119:1,2,88

  Collecta: U bidden-wij, Heer, leer ons als Stephanus, uw dienaar, onze vijanden lief te hebben, in navolging van Hem, die ons daarin voorging.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jeremia 17:7-10 (l Koningen 21:1-29)

  Berijmde gradualepsalm: 119:16-19

  Epistel: Handelingen 6:8-10; 7:54-60

  Lied van de dag: Lied 759 (gezang 85): De hemel is open...

  Halleluja: Met pijn ziet de Heer de dood van zijn getrouwen. U wil ik een dankoffer brengen. Ik zal de naam aanroepen van de HEER, Halleluja.
  (Psalm 116: 15,17)

  Evangelie: MattheŁs 23:34-39

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Onnozele kinderen: 28 december.  
   
  Kleur: Rood.

  Antifoon:Met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken.
  (Psalm 8:3)

  Psalm: O Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie.
  (Ps.8:2,4-6)

  Berijmde Psalm: 8:1-3

  Collecta: Gij Heer, boven alle machten uit, onze God, die uit de mond van kinderen en zuigelingen U lof hebt bereid en ook aan onschuldigen en geringen uw wonderen verricht, doe ook in ons, zo bidden wij, alle verdorvenheid sterven, opdat wij door de zuiverheid van ons leven en de standvastigheid van ons.geloof zelfs tot in de dood uw Naam mogen verheerlijken.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jeremia 31:15-20

  Berijmde gradualepsalm: 124 (of: de overige verzen van Psalm 8)

  Epistel: Openbaring 12:1-6 (Openbaring 14:1-5)

  Lied van de dag: Lied 510 (gezang 154): O kerstnacht, schoner dan de dagen...

  Halleluja: Loof, dienaars van de Heer, loof de naam van de Heer. Halleluja!
  (Psalm 113:1)

  Evangelie: MattheŁs 2:13-18(23)

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Eerste zondag na Kerstmis.  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: Toen de nacht de helf van zijn weg had afgelegd en alles in diepe rust verzonken was, sprong uw almachtige woord vanaf de troon in de hemel.
  (Wijsheid van Salomo 18:14-15)

  Psalm: De HEER is Koning, met hoogheid is hij bekleed. de HEER is met macht bekleed en omgord. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van uw huis het sieraad, HEER, tot in lengte van dagen.
  (Ps. 93:1,5)

  Berijmde Psalm: 93

  Collecta (Zondagsgebed): O, almachtige eeuwige God, bestuur al ons werk en doen naar uw welbehagen, opdat wij door uw geliefde Zoon rijk worden in goede werken. Door diezelfde Jezus Christus onze Heer, die met U en de Heilige Geest ťťn God, leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 8:11-15

  Berijmde gradualepsalm: 45:1,3

  Epistel: Galaten 4:1-7

  Zondagslied: Lied 474 (gezang 147): Looft God, gij christ'nen...

  Halleluja: U bent de mooiste van alle mensen en liefelijkheid vloeit van uw lippen - God heeft u voor altijd gezegend. In mijn hart wellen de juiste woorden op, mijn gedicht spreek ik uit voor de koning, mijn tong is de stift van een vaardige schrijver. Halleluja.
  (Psalm 45: 3, 2)

  Evangelie: Lucas 2:33-40

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Oudejaarsavond (preekdienst of vesper): 31 december.  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: De HEER houdt de wacht over je gaan en komen van nu aan tot in eeuwigheid.
  (Psalm 121:8)

  Psalm: Ik sla mijn ogen op naar de bergen: vanwaar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die de hemel en aarde gemaakt heeft. De Heer behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je leven
  (Ps. 121:1,2,7)

  Berijmde Psalm: 121

  Collecta: O Heer, God van ons leven, die ons van dag tot dag, van jaar tot jaar in uw bescherming behoedt, wij bidden U: dat voor ons alle jaren die Gij ons schenkt op aarde vervuld mogen zijn met het licht van de hemel dat voor de ganse wereld verschenen is in uw Zoon Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 51:1-6

  Epistel: Romeinen 8:31b-39

  Lied van de dag: Lied 511 (gezang 398): Door goede machten...

  Halleluja: Laat zů mijn mond de lof spreken van de HEER, en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen, tot in eeuwigheid. Halleluja.
  (Psalm 145:21)

  Evangelie: Lucas 12:35-40

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Nieuwjaarsdag (Besnijdenis en naamgeving van onze Heer Jezus Christus): 1 januari.  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: In de naam van Jezus zal elke knie zich buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: "Jezus Christus is Heer" tot eer van Dod, de Vader.
  (Philippenzen 2:10-11)

  Psalm: O Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde, U die aan de hemel uw luister toont - met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te brekem. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind, dat u naar hem omziet? U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie.
  (Ps. 8:2-3,5-6)

  Berijmde Psalm: 8

  Collecta: Heer, onze God, Gij hebt ons uw Zoon gegeven en Hem de naam boven alle naam geschonken opdat in de naam van 'Jezus' zich alle knie zou buigen; geef ons, zo bidden wij, het nieuwe jaar te beginnen in Jezus'naam en zo U, Vader, in al ons doen en laten prijzen tot heil en zegen van deze wereld.
  Door Jezus Christus onze Heer...

  Profeten: Baruch 6:1-6

  Berijmde gradualepsalm: 98:3-4

  Epistel: Galaten 3:23-29

  Lied van de dag: Lied 527 (gezang 161): uit uw hemel zonder grenzen...

  Halleluja: Laat zů mijn mond de spreken van de HEER, en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen, tot in eeuwigheid. Halleluja.
  (Psalm 145:21)

  Evangelie: Lucas 2:21

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Tweede zondag na Kerstmis.  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven: De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare Raadsman, Goddelijke held, Eeuwige Vader, Vredevorst.
  (Jesaja 9:5)

  Psalm:Zingt voor de HEER een nieuw lied: wonderen heeft hij verricht. Zijn rechterhand heeft overwonnen, zijn heilige arm heeft redding gebracht. De Heer heeft zijn overwinning bekend gemaakt, voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld. De einden der aarde hebben het gezien: de overwinning van onze God.
  (Ps. 98:1-2,3c)

  Berijmde Psalm: 98:1,2

  Collecta (Zondagsgebed):Machtige God, Eeuwige, wij bidden U: richt al ons werken en doen naar uw welbehagen, opdat wij door uw geliefde Zoon en door uw Geest rijk worden in goede werken en zo een teken zijn van uw liefde tot onze naasten.
  Zo bidden wij, door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Psalm 73: 23 - 28

  Berijmde gradualepsalm: 105:1-3

  Epistel: l Petrus 4: 12 - 19

  Zondagslied: Lied 468: Prijs de Heer die herders prijzenÖ.

  Halleluja: Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van IsraŽl; De einden der aarde hebben het gezien: de overwinning van onze God. Halleluja.

  Evangelie: Matteus 2 : (13 -) 19 - 23

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Epifanien, verschijning van onze Heer Jezus Christus: 6 januari (Driekoningen).  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: Let op, ik zal mijn bode zenden. In uw hand liggen macht en kracht besloten, u beslist wie groot en machtig is.
  (Maleachi 3:1; l Kronieken 29:12)

  Psalm: Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon. Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet. De koningen van Tarsis en de kustlanden, laten zij hem een geschenk brengen. De koning van Seba en Saba, laten ook zij hem schatting afdragen. Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, alle volken die hem dienstbaar zijn.
  (Ps.72:1,2,10,11)

  Berijmde Psalm: 72:1-3

  Collecta: Heer, God, hemelse Vader, die wijzen, door het licht van een ster geleid, riep tot aanbidding van uw Zoon, wijs ook ons de weg, zo bidden wij, en doe ons in zijn verborgenheid door het geloof uw heerlijkheid aanschouwen.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 60:1-6

  Berijmde gradualepsalm: 72:4-7

  Epistel: EpheziŽrs 3:1-12

  Lied van de dag: Lied 518 (gezang 157): Hoe helder staat de morgenster...

  Halleluja: Laten alle koningen zich neerwerpen voor Hem, alle volkeren Hem dienstbaar zijn. Halleluja.
  (Psalm 72:1)

  Evangelie: MattheŁs 2:1-12

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Eerste zondag na Epifanie.  
   
  Kleur: Wit.

  IntroÔtus als bij EpifaniŽn
  Antifoon: Let op, ik zal mijn bode zenden. In uw hand liggen macht en kracht besloten, u beslist wie groot en machtig is.
  (Maleachi 3:1; l Kronieken 29:12)

  Psalm: Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon. Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet. De koningen van Tarsis en de kustlanden, laten zij hem een geschenk brengen. De koning van Seba en Saba, laten ook zij hem schatting afdragen. Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, alle volken die hem dienstbaar zijn.
  (Ps.72:1,2,10,11)

  Berijmde Psalm: 100

  Collecta (Zondagsgebed): Machtige, barmhartige God, die Jezus bij zijn doop in de Jordaan, toen de Heilige Geest op Hem neerdaalde, hebt geopenbaard als uw geliefde Zoon; laat ook op ons, zo bidden wij, herboren uit water en Geest, altijd uw genade rusten.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  OT: Sirach 12:1-7

  Berijmde gradualepsalm: 100.

  Epistel: Romeinen 12:1-6

  Zondagslied: Lied 518: Hoe helder staat de morgenster.

  Halleluja: Juicht de Heer toe, heel de aarde, dient de Heer met vreugde. Halleluja.
  (Psalm 100: 1, 2a)

  Evangelie: Lucas 2: 41-52

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Octaafdag van EpifaniŽn - doop van de Heer in de Jordaan.  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: Let op, ik zal mijn bode zenden. In zijn hand liggen macht en kracht besloten, hij beslist wie groot en machtig is.
  (Maleachi 3:1; l Kronieken 29:12)

  Psalm:Juich de HEER toe, heel de aarde, dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang. Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam: de HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.
  (Psalm 100)

  Berijmde Psalm: 100

  Collecta (Zondagsgebed): Machtige, barmhartige God, die Jezus bij zijn doop in de Jordaan, toen de Heilige Geest op Hem neerdaalde, hebt geopenbaard als uw geliefde Zoon; laat ook op ons, zo bidden wij, herboren uit water en Geest, altijd uw genade rusten. Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 61:1-4, 62:11-12

  Berijmde gradualepsalm: 72:4,5,6

  Epistel: Romeinen 12:1-6

  Zondagslied: Lied 522 (gezang 165): Toen Jezus bij het water kwam...

  Halleluja: Juicht de Heer toe, heel de aarde, dient de Heer met vreugde. Halleluja.
  (Psalm 100: 1, 2a)

  Evangelie: MatthŽus 3:13-17

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Tweede zondag na Epifanie.  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: Laat heel de aarde voor U buigen en zingen, uw naam bezingen.
  (Psalm 66:4)

  Psalm: Heel de aarde, juich voor God, bezing de eer van zijn naam, breng hem eer en lof. Kom en zie de werken van God, zijn daden vervullen de mens met ontzag. God heeft mij gehoord, hij heeft geluisterd naar mijn gebed. Geprezen zij God, hij heeft mijn gebed niet afgewezen, mij zijn trouw niet geweigerd.
  (Ps. 66:1,2,5,19,20)

  Berijmde Psalm: 66:1,2,6,7

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, onze God, Gij, die de hemel en de aarde omvat, verhoor in genade het zuchten van uw volk, zo bidden wij; geef ons uw vrede alle dagen van ons leven en maak ons ťťn, opdat wij op uw bruiloftsfeest naar hartelust mogen genieten.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Tora: Numeri 20:2-13

  Berijmde gradualepsalm: 107:1,7-8

  Epistel: Romeinen 12:6-16

  Zondagslied: Lied 526 (gezang 166): Juicht voor de koning...

  Halleluja: Looft hem, al zijn herauten, loof hem heel zijn engelenmacht. Halleluja.
  (Psalm 148:2)

  Evangelie: Johannes 2:1-11

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Derde zondag na Epifanie.  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: Looft de Heer, alle volken, prijst Hem, alle naties, zijn liefde voor ons is overstelpend, eeuwig duurt de trouw van de HEER.
  (Psalm 117:1,2)

  Psalm: God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht. Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.
  (Ps.67:2-4,8)

  Berijmde Psalm: 67

  Collecta (Zondagsgebed): Gij, Heer, barmhartige God, wees niet verre van ons bij al wat ons naar lichaam en ziel bedreigt, strek uw hand uit, zo bidden wij, en zegen ons temidden van alle gevaren.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 25:6-9

  Berijmde gradualepsalm: 97

  Epistel: Romeinen 12:16-21

  Zondagslied: Lied 840 (gezang 170): Iedereen zoekt U...

  Halleluja: De Heer is Koning - laat de aarde juichen, laat vreugde heersen van kust tot kust. Halleluja.
  (Psalm 97:1)

  Evangelie: MattheŁs 8:1-13

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Vierde zondag na Epifanie.  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: Boven de stemmen van vele wateren, van de geweldige baren der zee, is de Heer geweldig in den hoge.
  (Psalm 93:4)

  Psalm: De Heer is Koning. Met majesteit heeft Hij zich bekleed; de Heer heeft zich bekleed, Hij heeft zich met kracht omgord. Vast staat nu de wereld, zij wankelt niet. Uw troon staat vast van oudsher, van eeuwigheid zijt Gij. Uw getuigenissen zijn zeer betrouwbaar, de heiligheid is uw huis tot sieraad, o Heer, tot in lengte van dagen.
  (Ps. 93:1-2,5)

  Berijmde Psalm: 93

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, onze God, neem onze zwakheid ter harte, verleen ons kracht, zo bidden wij, om naar lichaam en ziel staande te blijven, opdat wij overwinnen door uw hulp, in al wat, ook door onze schuld, ons bedreigt.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jeremia 33:14-22

  Berijmde gradualepsalm: 97

  Epistel: Romeinen 13:8-10

  Zondagslied: Lied 352 (gezang 345): Jezus, Meester aller dingen...

  Halleluja: Komt, laat ons jubelen voor de Heer, juichen ter ere van de rots van ons heil. Halleluja.

  Evangelie: MattheŁs 8:23-27

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Vijfde zondag na Epifanie.  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: Op God, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, ik vrees niet.
  (Psalm 56:11a,12a)

  Psalm: Op God, wiens woord ik prijs, op de Heer, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens mij aandoen? Op mij, o God, rusten geloften, U toegezegd, lofoffers zal ik U betalen, want Gij hebt mijn leven gered van de dood; immers ook mijn voet van aanstoot, zodat ik voor Gods aangezicht mag wandelen in het licht des levens.
  (Ps. 56:11-14)

  Berijmde Psalm: 56:1,3,4

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, onze God, die van alle einden der aarde mensen roept en bijeenbrengt, om U te dienen; geef, zo bidden wij U, dat wij die alleen op uw hemelse genade vertrouwen steeds door uw bescherming beveiligd mogen worden.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 24:4-16

  Berijmde gradualepsalm: 126

  Epistel: Colossenzen 3:12-17

  Zondagslied: Lied 967 (gezang 313): Zonne der gerechtigheid...

  Halleluja: Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust; ik wil zingen, ja psalmzingen. Halleluja.

  Evangelie: MattheŁs 13:24-30

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Laatste zondag na Epifanie.  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: Schittering is er als zonlicht, stralen komen uit zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is.
  (Habakuk 3:4)

  Psalm: U, mijn God en koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen, uw naam loven tot in eeuwigheid. Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen, laten zij spreken over de glorie van uw majesteit, ook ik wil uw wonderen bekend maken. Laten zij getuigen van uw geduchte daden, ookik wil van uw grootheid vertellen. Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden, uw gerechtigheid luid bezingen.
  (Ps.145:1-2,4a,5-7)

  Berijmde Psalm: 145:1-2,4

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, onze God, Gij die uw Zoon van de hemel uit overstraald hebt met licht: geef ons, zo bidden wij U, dat wij de openbaring van zijn heerlijkheid in geloof en met vreugde aanvaarden en in eenheid en gemeenschap met Hem door zijn kruis en opstanding zullen delen in zijn verheerlijking.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Tora: Exodus 3:1-6

  Berijmde gradualepsalm: 149

  Epistel: 2 Petrus 1:13-18

  Zondagslied: Lied 517 (gezang 158): Christus, met eer gekroonde...

  Halleluja: In de wijsheid schittert het eeuwige licht, in haar wordt Gods kracht feilloos weerspiegeld en zijn goedheid afgebeeld. Halleluja.
  (Wijsheid 7:26)

  Evangelie: MattheŁs 17:1-8

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Zondag Septuagesima (eerste zondag van de Paaskring).  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: In mijn nood riep ik tot de HEER, ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde hij mijn stem, mijn roepen bereikte zijn oren.
  (Psalm 18:7)

  Psalm: Ik heb U lief, HEER, mijn sterkte, HEER, mijn rots, mijn vesting en mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht. U bent de redder van het vertrapte volk, wie zich hoog wanen, brengt u ten val. U bent het die mijn lamp doet schijnen, u, HEER, mijn God, verlicht mijn duisternis.
  (Ps.18:2-3,28-29)

  Berijmde Psalm: 18:1-2,5,8

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, God, hemelse Vader, verhoor in genade de smekingen van uw volk opdat wij, die om onze ongerechtigheid uw straf verdienen, bevrijd worden door uw barmhartigheid, omwille van uw naam.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Maleachi 3:7-9,16-18;4:1-2

  Berijmde gradualepsalm: 130

  Epistel: l KorintiŽrs 9:24-27

  Zondagslied: Lied 966 (gezang 344): Het heil der hemels werd ons deel...

  Halleluja: nog niet bekend

  Evangelie: MattheŁs 20:l-16a

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Zondag Sexagesima.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: Word wakker, Heer, waarom slaapt u? Ontwaak! Verstoot ons niet voor eeuwig. Sta op, kom ons te hulp, verlos ons omwille van uw naam.
  (Psalm 44:24,27)

  Psalm: O God, met eigen oren hebben wij het gehoord, onze voorouders vertelden het ons door: de daden die u verrichtte in hun dagen, in de dagen van weleer. Ze verkregen het land niet met het zwaard, niet hun eigen kracht heeft hen gered, maar uw rechterhand, uw arm, het licht van uw gelaat - u had hen lief. God, wij loven u dag na dag uw naam zullen wij altijd prijzen.
  (Ps. 44:2,4,9)

  Berijmde Psalm: 44:1,5,11

  Collecta (Zondagsgebed): O Heer, U bidden wij: wek de harten van uw gelovigen op, dat zij de vrucht van uw goddelijk Woord steeds overvloediger voortbrengen en de hulp van uw genade in steeds rijker mate ontvangen.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Tora: Genesis 1:9-13

  Berijmde gradualepsalm: 83:1,5-6

  Epistel: 2 CorinthiŽrs 11:19-12:9

  Zondagslied: Lied 765: Gij hebt met uw brede gebaren.
  (gezang 302. God zij geloofd...)

  Halleluja: Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. Halleluja.
  (Ps. 119: 105)

  Evangelie: Lucas 8:4-15

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Zondag Quinquagesima (Esto Mihi; wees voor mij een rots).  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: Wees voor mij een rots, een toevlucht, een vesting die mij redding biedt. U zult mijn gids zijn, mij leiden tot eer van uw naam.
  (Psalm 31:3b,c,4b)

  Psalm: Bij U, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande. U bent mijn rots, mijn vesting, u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam. In uw hand leg ik mijn leven. HEER, trouwe God, u verlost mij. Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, want U ziet mijn ellende, u kent de nood van mijn ziel, u laat niet toe dat de vijand mij insluit, u geeft mijn voeten de ruimte.
  (Ps.31:2,6,8,9)

  Berijmde Psalm: 31:1,4,6,13

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, God, Vader in de hemel, niet voor altijd is uw oordeel. Daarom bidden wij, hier op aarde: hoor ons, als wij roepen om vergeving en laat gelden uw barmhartigheid. Maak ons vrij uit wat ons beklemt en open onze ogen voor uw toekomst.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 38:1-6

  Berijmde gradualepsalm: 77:4,5,6

  Epistel: 1 Korintiers 13

  Zondagslied: Lied 909 (gezang 432): Wat God doet, dat is welgedaan...

  Halleluja:: Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, want u ziet mijn ellende, u kent de nood van mijn ziel. Halleluja.
  (Ps. 31: 8)

  Evangelie: Lucas 18:31-43

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Aswoensdag (begin 40-dagentijd).  
   
  Kleur: Paars.

  Antifoon: Antwoord mij, HEER, u bent genadig en goed, keer u tot mij, zie mij in erbarmen aan.
  (Psalm 69:17)

  Psalm: Psalm: Red mij, God, het water staat aan mijn lippen; ik zink weg in bodemloos slijk, en vind geen grond voor mijn voeten, ik ben in diep water geraakt, de stroom sleurt mij mee.
  (Ps.69:2-3)

  Berijmde Psalm: 69:1,3-4

  Collecta: Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God, maar om te zoeken wat verloren is om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn om ons te redden als ons hart ons aanklaagt. Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn, met heel dat zondige verleden van de wereld. Gij zijt toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld, Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst, een God van liefde tot in eeuwigheid.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Joel 2:12-19

  Berijmde gradualepsalm: 69:8-9

  Epistel: 2 CorinthiŽrs 5:19-6:2

  Lied van de dag: Lied 797 (gezang 271): Ach hoe vluchtig...

  Halleluja: Psalmwoord: vervalt, alsmede het 'Halleluja'

  Evangelie: MattheŁs 6:16-21

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Zondag Invocavit (Roept hij mij aan).  
   
  Kleur: Paars.

  Antifoon: Roep je mij aan, ik geef antwoorn, in de nood zal ik bij je zijn, je bevrijden en met roem overladen.
  (Psalm 91:15)

  Psalm: Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont, en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: "Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik." Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen.
  (Ps. 91:1-2,11-12)

  Berijmde Psalm: 91:1-3

  Collecta (Zondagsgebed): Heer God, hemelse Vader, die uw Zoon in de wereld gezonden hebt, om de heerschappij van de duivel af te weren en ons tegen die vijand te beschermen, wij bidden U: bewaar ons in alle aanvechting en schenk ons Uw Geest opdat wij de satan weerstand bieden, hem door uw Woord verdrijven en zo de overwinning op hem mogen behalen.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 58:1-9

  Berijmde gradualepsalm: 91:4-8

  Epistel: 2 CorinthiŽrs 6:1-10

  Zondagslied: Lied 898 (gezang 401): Een vaste burcht is onze God...

  Halleluja: Psalmwoord: vervalt, alsmede het 'Halleluja'

  Evangelie: MattheŁs 4:1-11

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Zondag Reminiscere (Gedenk).  
   
  Kleur: Paars.

  Antifoon: Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. God, verlos IsraŽl, verlos het van al zijn angsten.
  (Psalm 25:6-22)

  Psalm: Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit, mijn God, op U vertrouw ik. Maak mij , HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij op uw paden te gaan. Liefde en trouw zijn de weg van de HEER voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld, omwille van uw naam.
  (Ps. 25:1,2a,4,10-11)

  Berijmde Psalm: 25: 1-3

  Collecta (Zondagsgebed): Heer God, Gij die weet wie wij zijn, mensen die zichzelf niet kunnen helpen, die het voortdurend aan kracht ontbreekt, wij bidden U: houd de wacht in ons en om ons, opdat ons lichaam beschermd zij tegen alle onheil en onze ziel verschoond van kwade gedachten.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Tora: Exodus 24:12-18

  Berijmde gradualepsalm: 106:1-2

  Epistel: l Thessalonicenzen 4:1-7

  Zondagslied: Lied 941 (gezang 484): Waarom moest ik uw stem verstaan...

  Halleluja: Psalmwoord: vervalt, alsmede het 'Halleluja'

  Evangelie: MattheŁs 15:21-28 (17:1-9)

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Zondag Oculi (Ogen).  
   
  Kleur: Paars.

  Antifoon: Ik houd mijn ogen gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig.
  (Psalm 25:15-16)

  Psalm: De HEER is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. Mijn hart is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis. Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden. Behoud en bevrijd mij, maak mij niet te schande, want ik schuil bij u.
  (Ps. 25:14,17,18,20)

  Berijmde Psalm: 25:7-10

  Collecta (Zondagsgebed): Gij, Heer, machtig en in alle eeuwen onze God, wij bidden U: aanschouw uw gelovigen, die U van ganser harte zoeken; strek uw machtige rechterhand over ons uit en weer alle aanvallen van de Boze van ons af.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Tora: Exodus 34:1-10

  Berijmde gradualepsalm: 9:1-2,9-10

  Epistel: EpheziŽrs 5:1-9

  Zondagslied: Lied 25a: Mijn ogen zijn gevestigd..
  (gezang 17: 'k Hef vol verlangst, van dat tot dag..)

  Halleluja: Psalmwoord: vervalt, alsmede het 'Halleluja'

  Evangelie: Lucas 11:14-28

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Zondag Laetare (Verheugt u).  
   
  Kleur: Paars of rozerood.

  Antifoon: Laat allen die Jeruzalem liefhebben, zich met haar verheugen en juichen om haar. Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie drinken en verzadigd worden, haar rijke, volle borsten zullen je zogen en verkwikken.
  (Jesaja 66:10a,ll)

  Psalm: Verheugd was ik toen ik hoorde: "Wij gaan naar het huis van de HEER". Verheugd ben ik nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem. Vraag om vrede voor Jeruzalem: "Dat rust hebben wie van je houden, dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting".
  (Ps. 122:1-2,6-7)

  Berijmde Psalm: 122

  Collecta (Zondagsgebed): God, boven alle machten, geef ons, dat wij, die naar onze werken worden geoordeeld, bevrijd mogen worden van onze ongerechtigheid en ons geborgen weten in uw liefde en zo in de vertroosting van uw genade mogen herademen.
  Zo bidden wij U door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Zacharia 8:19-23

  Berijmde gradualepsalm: 125

  Epistel: Galaten 4:22-5:la

  Zondagslied: Lied 176 (gezang 34): Om Sions wil...

  Halleluja: Psalmwoord: vervalt, alsmede het 'Halleluja'

  Evangelie: Johannes 6:1-15

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Zondag Judica (Doe mij recht) of Passiezondag.  
   
  Kleur: Paars.

  Antifoon: Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog. U bent toch mijn God, mijn toevlucht.
  (Psalm 43:l-2a)

  Psalm: Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont. Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God, mijn hoogste vreugde. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.
  (Ps. 43:3-4b,5)

  Berijmde Psalm: 43

  Collecta (Zondagsgebed): Heer God, hemelse Vader, Gij hebt uw Zoon ons gegeven als Hogepriester van zijn volk. Wij bidden U: geef dat wij zijn leven en sterven met een gelovig hart aanvaarden en ons verlaten op zijn voorbeden.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Tora: Exodus 14:15-31

  Berijmde gradualepsalm: 143:1-3,5,10

  Epistel: HebreeŽn 9:11-15

  Zondagslied: Lied 530: De Geest des Heren is op hem....
  (gezang 485: O Christus, wees geprezen!...)

  Halleluja: Psalmwoord: vervalt, alsmede het 'Halleluja'

  Evangelie: Johannes 8:46-59

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Zondag Palmarum (Palmen).  
   
  Kleur: Paars.

  Antifoon: Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend is Hij, die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel.
  (MattheŁs 21:9b)

  Psalm: HEER, houd u niet ver van mij, mijn sterkte, snel mij te hulp. Red mij uit de muil van de leeuw. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
  (Ps.22:20,22a,2a)

  Berijmde Psalm: 22:1,8,10

  Collecta (Zondagsgebed): Barmhartige, God in alle eeuwen, Gij hebt het uw Zoon niet bespaard, maar Gij hebt Hem aan ons allen overgegeven, opdat Hij de zonden van de wereld zou wegdragen; geef, zo bidden wij U, dat wij dit met heel ons hart geloven en ons leven daar naar richten.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Tora: Exodus 15:27-16:7

  Berijmde gradualepsalm: 73:9-10

  Epistel: Philippenzen 2:5-11

  Zondagslied: Lied 438 (gezang 121): God lof! Nu is gekomen...

  Halleluja: Psalmwoord: vervalt, alsmede het 'Halleluja'

  Evangelie: Johannes 12:12-24

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Witte donderdag.  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: Wij willen ons op niets anders laten voorstaan dan op het kruis van Jezus Christus, onze Heer, waarin ons heil is, ons leven en onze opstanding, door wie wij verlost en bevrijd zijn.
  (naar: Galaten 6:14)

  Psalm: God wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht.
  (Ps. 67:2-3)

  Berijmde Psalm: 67

  Collecta:Heer Jezus Christus, Gij hebt ons aan uw laatste Avondmaal door uw heilig teken bevolen uw leven en sterven te gedenken; geef ons, zo bidden wij, dit geheim van uw lichaam en bloed zo te vieren, dat wij de vrucht van uw verlossing dagelijks mogen ervaren. Gij, die leeft met de Vader en de Heilige Geest, enig God, vandaag en alle dagen.
  Amen.

  Tora: Exodus 12:1-11

  Berijmde gradualepsalm: 81:1-5,8,9,14

  Epistel: l CorinthiŽrs 11:20-32

  Lied van de dag: Lied 379: Breek ons, Heer, het brood....
  (gezang 364. Laat ons als Jezus jong'ren...)

  Halleluja: Psalmwoord: vervalt, alsmede het 'Halleluja'

  Evangelie: Johannes 13:1-15(17)

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Goede vrijdag.  
   
  Kleur: Paars of zwart.

  Antifoon: De Heer heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde.
  (Philippenzen 2:8b,10)

  Psalm: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Allen die mij zien, bespotten mij, zij schudden meewarig het hoofd: "Wend je tot de HEER! Laat hij je verlossen, laat hij je bevrijden, hij houdt toch van je?" Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij en er is niemand die helpt. Zij verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. Red mij uit de muil van de leeuw.
  (Ps. 22:2a,8-9,12,19,22a)

  Berijmde Psalm: 22:1-3,7-8,10

  Collecta: Almachtige en barmhartige Vader, eeuwige God, door het lijden van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, hebt Gij de macht van, de dood die op ons allen weegt overwonnen. Geef zo bidden wij U, dat wij zijn leven en sterven zo dankbaar gedenken, dat onze zonden worden vergeven en wij door zijn opstanding mogen ingaan in het leven van de toekomende eeuw.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Hosea 6:1-6 (Exodus 12:21-33)

  Berijmde gradualepsalm: 140

  Epistel: vervalt

  Lied van de dag: Lied 558 (gezang 178): Jezus, om uw lijden groot...

  Halleluja: Psalmwoord: vervalt, alsmede het 'Halleluja'

  Evangelie: Johannes 18-19

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Stille zaterdag.  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon:Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.
  (Openbaringen 1:18)

  Psalm:Zegen de HEER, u allen die de dienst van de HEER verricht en in het huis van de HEER staat, nacht aan nacht. Hef uw handen op naar het heiligdom en zegen de HEER. Moge uit Sion de HEER u zegenen, die hemel en aarde gemaakt heeft.
  (Psalm 134.)

  Berijmde Psalm: Psalm 134.

  Collecta: O God, die deze allerheiligste nacht verlicht door de luister van de verrijzenis van Uw Zoon, geef ons, dat wij die zijn gedoopt in zijn dood met hem mogen opstaan ten leven, opdat wij nieuw geboren naar lichaam en ziel uw gemeente mogen dienen en aan u toegewijd mogen leven.
  Door Jezus Christus, onze Heer, die met U en de Heilige Geest ťťn enig God, leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

  OT:Genesis 1: 1-2:3; 5-8; 22: 1-19; Exodus 12: 1-11; 14: 24 - 15: 1; Jesaja 54: 17-55: 11; Baruch 3: 9-38 (4: 4); EzechiŽl 37: 1-14; Jesaja 4: 1-6; Jona 3: 1-10; Deuteronomium 31: 22-30.

  Berijmde gradualepsalm:Psalm 118:1.

  Epistel:Kolossenzen 3: 1-4.

  Lied van de dag: Lied 767: De toekomst van de Heer is daar....
  (gezang 346: Ter maaltijd van het lam gereed....)

  Halleluja: Halleluja. Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Halleluja.
  (Psalm 118:1.)

  Evangelie: MatteŁs 28: 1-7.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Eerste zondag van Pasen (Eerste Paasdag).  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. U legt uw hand op mij. Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven.
  (Psalm 139:18b,5b-6)

  Psalm: HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten, ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op: met al mijn wegen bent u vertrouwd.
  (Ps.139:1-3)

  Berijmde Psalm: 139:1-3,11

  Collecta (Zondagsgebed): God boven alle machten, die door de dood van uw Zoon de zonde en de dood vernietigd en door zijn opstanding onschuld en eeuwig leven aan het licht hebt gebracht, opdat wij, van de macht van de duivel verlost, in uw Rijk leven: schenk ons, dat wij dat van ganser harte geloven en, in dit geloof standvastig, U te allen tijde loven en danken.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: EzechiŽl 37:1-14

  Berijmde gradualepsalm: 118:5-6,9

  Epistel: l CorinthiŽrs 5:7-8

  Zondagslied: Lied 618 (gezang 203): Die in de dood gebonden lag...

  Halleluja: Dit is de dag, die de Heer gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen! Halleluja.
  (Ps 118: 24)

  Evangelie: Marcus 16:1-7(8)

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Tweede Paasdag.  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: De Heer heeft u gebracht in het land, een land dat overvloeit van melk en honing, zodat de wettenvan de HEER voortdurend op uw lippen zijn.
  (Exodus 13:5,9)

  Psalm: Loof de Heer, roep luid zijn naam, maakt zijn daden bekend onder de volken, zingt en speel voor Hem, spreek vol lof over zijn wonderen, beroem u op zijn heilige naam. Wees blij van hart, u die de HEER zoekt.
  (Ps.105:1-3)

  Berijmde Psalm: 105:1-3

  Collecta: O God, die door het hoogfeest van Pasen uw heil aan de wereld geschonken hebt: geef, zo bidden wij U, hemelse gaven aan uw volk opdat het bevrijd wordt tot het waarachtige leven in uw Naam.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Tora: Exodus 13:3-10

  Berijmde gradualepsalm: 114

  Epistel: Handelingen 10:34a,37-43

  Lied van de dag: Lied 618 (gezang 203): Die in de dood gebonden lag...

  Halleluja: Dit is de dag, die de Heer gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen! Halleluja.
  (Ps 118:24)

  Evangelie: Lucas 24:13-35

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Eerste zondag na Pasen: Quasi modo geniti (als pasgeboren zuigelingen).  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: Halleluja! Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. Halleluja!
  (l Petrus 2:2)

  Psalm: Jubel voor God onze sterkte, juich voor de God van Jakob, zing een lied en sla de tamboerijn horen, speel op de harp en de liefelijke lier.
  (Ps. 81:2-3)

  Berijmde Psalm: 81:1-4

  Collecta (Zondagsgebed): Machtige God, die uw Zoon van de doden hebt opgewekt: geef ons, dat ook wij, door uw genade geboren, in een nieuw leven wandelen.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Eerste lezing: Openbaring 7:2-12(17)

  Berijmde gradualepsalm: 116:1-4

  Epistel: l Johannes 5:4-10a

  Zondagslied: Lied 374: U verborgen Christus, bid 'k eerbiedig aan...
  (gezang 204: Jezus Christus, onze Heiland...)

  Halleluja: Dit is de dag, die de Heer gemaakt heeft, laten wij juichen en ons verheugen! Halleluja.
  (Ps 118:24)

  Evangelie: Johannes 20:19-31

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Tweede zondag na Pasen: Misericordias Domini (de barmhartigheid van de Heer).  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: Halleluja! Van het erbarmen van de HEER is de aarde vervuld. Door het Woord van de Heer is de hemel gemaakt. Halleluja!
  (Ps.33:5b,6a)

  Psalm: Juich, rechtvaardigen, voor de Heer, de oprechten moeten hem loven. Huldig de Heer bij de klank van de lier, speel voor hem op de tiensnarige harp. Zing voor Hem een nieuw lied, speel en zing met overgave. Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar. Hij heeft recht en gerechtigheid lief.
  (Ps. 33:l-5a)

  Berijmde Psalm: 33:1,2,8

  Collecta (Zondagsgebed): Gij, God, boven alle machten uit, die de goede Herder der schapen uit de doden hebt uitgeleid en ons door zijn Woord roept tot zijn kudde, wij bidden U: schenk ons de Heilige Geest, opdat wij de stem van onze Herder en hoeder kennen en Hem volgen.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Eerste lezing: Openbaring 21:9-23 of EzechiŽl 34:11-16.

  Berijmde gradualepsalm: 33:5-7

  Epistel: l Petrus 2:21b-25

  Zondagslied: Lied 622 (gezang 205): Nu triomfeert de Zoon van God...

  Halleluja: Loof de Heer, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken. Halleluja.
  (Ps 105:1)

  Evangelie: Johannes 10:11-16

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Derde zondag na Pasen: Jubilate (Juicht).  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: Halleluja! Heel de aarde, juicht voor God, bezingt de eer van zijn naam. Halleluja!
  (Psalm 66:l,2b)

  Psalm: Laat heel de aarde voor u buigen en zingen, uw naam bezingen. Komt en zie de werken van God, zijn daden vervullen de mens met ontzag. Prijs, o volken, onze God, laat luid uw lof weerklinken, hij heeft ons het leven gegeven en onze voeten voor struikelen behoed.
  (Ps. 66:4-5,8-9)

  Berijmde Psalm: 66:1-3

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, die het licht van uw waarheid laat schijnen over hen die dwalen, opdat zij opnieuw de weg der gerechtigheid mogen vinden, wij bidden U: geef genade aan allen, die Christus zijn toegewijd, opdat zij verachten wat tegen de naam van Christus is en zoeken wat Hem groot maakt.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 40:26-31

  Berijmde gradualepsalm: 111:1,5-6

  Epistel: l Petrus 2:11-20

  Zondagslied: Lied 652: Zing Jubilate voor de Heer...
  (gezang 425: Ga uit, o mens en zoek uw vreugd...)

  Halleluja: De Heer heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld. Halleluja.
  (Ps 111:9)

  Evangelie: JohannŽs 16:16-23a

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Vierde zondag na Pasen: Cantate (Zingt).  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: Halleluja! Zingt voor de HEER een nieuw lied: wonderen heeft hij verricht. Halleluja!
  (Psalm 98:1)

  Psalm: Zijn rechterhand heeft overwonnen, zijn heilige arm heeft redding gebracht. De HEER heeft zijn overwinning bekend gemaakt, voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld. Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van IsraŽl. De einden der aarde hebben het gezien: de overwinning van onze God. Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft, laat juichen de wereld met haar bewoners. Laat de rivieren in de handen klappen en samen met de bergen jubelen voor de HEER, want hij is in aantocht als rechter van de wereld.
  (Ps. 98:lc-3,7-9a)

  Berijmde Psalm: 98

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, God, hemelse Vader, alle engelen aanbidden U; daarom vragen wij: zend ons uw Heilige Geest, opdat Hij ons leert met hen uw lof te verkondigen en ons bijstaat, wanneer wij samen met alle heiligen U lofzingen van aangezicht tot aangezicht.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Eerste lezing: Openbaring 14:1-7(8)

  Berijmde gradualepsalm: 118:5-6

  Epistel: Jacobus 1:17-21

  Zondagslied: Lied 654 (gezang 169): Zingt nu de Heer, stemt allen in...

  Halleluja: De rechterhand van de Heer verheft mij, de rechterhand van de Heer doet machtige daden. Halleluja!
  (Ps 118:16)

  Evangelie: Johannes 16:5-15

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Vijfde zondag na Pasen: Rogate (Bidt) of Vocem Jucunditatis (Stem van luid gejuich).  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen, laat weten tot aande einden der aarde: de Heer koopt zijn dienaar Jakob vrij. Halleluja!
  (Jesaja 48:20b)

  Psalm: heel de aarde, juich voor God, bezing de eer van zijn naam, breng hem eer en lof. Kom en hoor wat ik wil vertellen. Ieder die ontzag heeft voor God, hoor wat hij voor mij heeft gedaan. Toen mijn mond hem aanriep, lag er een lofzang op mijn tong. God heeft naar mij gehoord, hij heeft geluisterd naar mijn gebed.
  (Ps. 66:1-2,16-17,19-20)

  Berijmde Psalm: 66:1,6-7

  Collecta (Zondagsgebed): O God, van U alleen komt alle goeds. Verhoor ons gebed, dat wij door uw genade bedenken welke de rechte weg is en die ook ten einde toe gaan onder uw leiding.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Eerste lezing: Openbaring 19:6-16

  Berijmde gradualepsalm: 107:10

  Epistel: Jacobus 1:22-27

  Zondagslied: Lied 370 (gezang 48): O, onze Vader, trouwe Heer...

  Halleluja: Zij riepen in hun angst tot de Heer: laten zij de HEER loven om zijn trouw, om zijn wonderen aan mensen verricht. Halleluja.
  (Ps 107: 6a, 8)

  Evangelie: Johannes 16: 23b-30

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Veertigste Paasdag: Hemelvaart.  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: GalileeŽrs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.
  (Handelingen 1:11)

  Psalm: Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang: geducht is de HEER, de Allerhoogste, machtige koning van heel de aarde. Onder gejuich steeg God omhoog, de HEER steeg op bij hoorngeschal. Zing voor God, zing een lied, zing voor onze koning, zing hem een lied.
  (Ps.47:2-3,6-7)

  Berijmde Psalm: 47

  Collecta: Gij, God, boven alle machten, geef ons, die geloven dat op de dag van heden uw eniggeboren Zoon ten hemel is opgevaren, dat ook wij zelf in de geest de hemel mogen bewonen.
  Door dezelfde Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: 2 Koningen 2:1-15(18)

  Berijmde gradualepsalm: 68:6

  Epistel: Handelingen 1:1-11

  Lied van de dag: Lied 661 (gezang 228): Ten hemel opgevaren...

  Halleluja: God is opgevaren onder gejuich, de Heer onder bazuingeschal. Halleluja.
  (Ps 47:6)

  Evangelie: Marcus 16:14-20

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Zesde zondag na Pasen: Exaudi (hoor) of Wezenzondag.  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij. Halleluja.
  (Psalm 27:7a,8c,9a)

  Psalm: De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? Wees mij genadig en antwoord mij. U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, verlaat mij niet, God, mijn behoud.
  (Ps.27:l,7b,9b)

  Berijmde Psalm: 27:1,4

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, God, boven alle machten, die onze Heer Jezus Christus, de koning der heerlijkheid, tot in de hemelen verhoogd hebt als overwinnaar, wij bidden U: laat ons niet als wezen achter, maar zend ons de Geest der waarheid, die uw Zoon beloofd heeft.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Eerste lezing: Openbaring 4:2-11

  Berijmde gradualepsalm: 47:3

  Epistel: l Petrus 4:7b-ll

  Zondagslied: Lied 380 (gezang 232): Gij, Jezus Christus, opgestegen...

  Halleluja: God heerst als koning over de volken. God zetelt op zijn heilige troon. Halleluja.
  (Ps 47:7b, 11)

  Evangelie: Johannes 15:26-16:4

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Vijftigste dag na Pasen: Pinksteren.  
   
  Kleur: Rood.

  Antifoon: De Geest van de Heer vervult de hele wereld; hij die alles omvat weet wat er gezegd wordt.
  (Wijsheid 1:7)

  Psalm: God staat op, zijn vijanden stuiven uiteen, zijn haters vluchten als hij verschijnt. Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt en redt ons.
  (Ps. 68:2,20)

  Berijmde Psalm: 68:1,7

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, God, Vader, die op de dag van heden de harten van uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen, geef ons, dat wij door zijn wijsheid verstaan wat recht is en ons door zijn troost en kracht te allen tijde mogen verheugen.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Eerste lezing: Openbaring 22:6-17 (Joel 2:21-32)

  Berijmde gradualepsalm: 68:9,12 (of:104:l,8)

  Epistel: Handelingen 2:1-11

  Zondagslied: Lied 670 (gezang 239): Kom, Schepper God, o Heilige Geest...

  Halleluja: Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. Halleluja.
  (Ps 104:30)

  Evangelie: Johannes 14:23-3la

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Tweede Pinksterdag.  
   
  Kleur: Rood.

  Antifoon: Hij zou hen voeden met de edelste tarwe, ja, spijzigen met honing uit de rots.
  (Psalm 81:17)

  Psalm: Jubel voor God onze sterkte, juich voor de God van Jakob. zing een lied en sla op de tamboerijn, speel op de harp en de lieflijke lier.
  (Ps. 81:2-3)

  Berijmde Psalm: 81:1,9,14

  Collecta: Heer, God, die aan uw apostelen de Heilige Geest hebt gegeven, geef ons, uw volk, zo bidden wij, wat wij U met een oprecht hart vragen, opdat zij, aan wie Gij het geloof hebt geschonken ook vrede mogen genieten.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 44:1-5

  Berijmde gradualepsalm: 19:1,3-4

  Epistel: Handelingen 10:34a,42-48a

  Lied van de dag: Lied 670 (gezang 239): Kom, Schepper God, o Heilige Geest...

  Halleluja: Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. Halleluja.
  (Ps 104:30)

  Evangelie: Johannes 3:16-21

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Zondag Trinitatis (Drievuldigheidsdag).  
   
  Kleur: Wit.

  Antifoon: Prijs de Heilige Drievuldigheid, de ondeelbare eenheid, wij loven Haar, omdat zij ons haar barmhartigheid heeft bewezen.
  (Tobias 12:6)

  Psalm: HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet.
  (Ps. 8:2,4-5)

  Berijmde Psalm: 8:1,6

  Collecta (Zondagsgebed): Eeuwige, DrieŽnige, God, onze Heer, die ons hebt geschapen, verlost en geheiligd, wij bidden U: verlicht onze ogen, opdat wij uw geheimenissen aanschouwen, uw heerlijkheid aanbidden en burgers mogen worden van uw hemels koninkrijk waar wij U met nieuwe tongen zullen loven en prijzen.
  Door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 6:1-8 (9-13)

  Berijmde gradualepsalm: 103:1,8-9

  Epistel: Romeinen 11:33-36

  Zondagslied: Lied 302: God in de hoog allen zij eer....
  (gezang 253: O zalig licht, Drievuldigheid...)
  Halleluja: Loof God om zijn krachtige daden, loof Hem om zijn oneindige goedheid. Halleluja.
  (Ps 150:2)

  Evangelie: Johannes 3:1-15

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Eerste zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: Heer, ik vertrouw op uw liefde, mijn hart zal juichen omdat u redding brengt.
  (Psalm 13:6a)

  Psalm: Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten, hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God! Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink. Laat mijn vijanden niet roepen "ik heb hem verslagen", mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk. Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de HEER, hij heeft mij geholpen.
  (Ps. 13:2,4-6)

  Berijmde Psalm: 13

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, God, die de sterkte zijt van allen, die op U hopen, wij bidden U: hoor ons gebed en daar wij zonder U, door de menselijke zwakheid, tot niets in staat zijn, schenk ons de bijstand van uw genade opdat wij, door uw geboden te onderhouden, in ons willen en werken kinderen van uw welbehagen mogen zijn.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 5:8-16

  Berijmde gradualepsalm: 41:1,3,5

  Epistel: l Johannes 4:(8)16b-21

  Zondagslied: Lied 671 (gezang 241): Nu bidden wij de Heilige Geest...

  Halleluja: Laten alle koningen op aarde u loven, HEER, zij hebben de beloften uit uw mond gehoord. Halleluja.
  (Psalm 138:4)

  Evangelie: Lucas 16:19-31

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Tweede zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: De HEER was mij tot steun; Hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad.
  (Psalm 18:19b,20)

  Psalm: Ik heb U lief, HEER, mijn sterkte, HEER mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht. In mijn nood riep ik tot de HEER, ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde hij mijn stem, mijn roepen bereikte zijn oren.
  (Ps.18:2-3,7)

  Berijmde Psalm: 18:1-2,5

  Collecta (Zondagsgebed): God, boven alle machten, wij bidden U: geef uw Geest en goddelijke wijsheid aan uw gemeente, opdat uw Woord onder ons zijn loop hebbe en toeneme, met alle vreugde gepredikt en wij daardoor versterkt worde en door alle aanvechtingen heen, in een standvastig geloof U dienen, opdat wij de belijdenis van uw Naam tot ons einde toe trouw blijven.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: EzechiŽl 14:4-11

  Berijmde gradualepsalm: 120

  Epistel: l Johannes 3:13-18

  Zondagslied: Lied 382 (gezang 33): O alle gij dorstigen...

  Halleluja: Ik heb U lief, HEER, mijn sterkte, HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. Halleluja.
  (Psalm 18:3a)

  Evangelie: Lucas 14:16-24

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Derde zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: Keer u tot mij en wees mij genadig, ik ben alleen en ellendig. Zie mij in mijn nood, in mijn ellende, vergeef mij al mijn zonden.
  (Psalm 25:16,18)

  Psalm: Goed en rechtvaardig is de HEER: Hij wijst zondaars de weg. Wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan. Liefde en trouw zijn de weg van de HEER voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. Vergeef mij, HEER, mijn grote schuld, omwille van uw naam.
  (Ps. 25:8-11)

  Berijmde Psalm: 25:4-5,10

  Collecta (Zondagsgebed): O God, die een beschermer zijt van allen die op U hopen, vermeerder over ons, zo bidden wij, uw barmhartigheid, opdat wij door onze zorg voor de tijdelijke dingen de eeuwige niet verliezen.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 30:15-18(21)

  Berijmde gradualepsalm: 55:1-5

  Epistel: l Petrus 5:5b-ll

  Zondagslied: Lied 944: O, HEER, verberg u niet voor mij...
  (gezang 36: Ik zal, zo spreekt de Here...)

  Halleluja: De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen. Halleluja.
  (Psalm 19:2)

  Evangelie: Lucas 15:1-10

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Vierde zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn?
  (Ps.27:1-2)

  Psalm: Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde een oorlog tegen mij, noch zou ik mij veilig weten, ik vraag aan de HEER ťťn ding, het enige dat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heren te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad.
  (Ps. 27:3-5a)

  Berijmde Psalm: 27:1-3

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, in alle eeuwigheden, God, die de ganse kerk door uw Geest heiligt en bestuurt, verhoor ons gebed, zo bidden wij, en geef, dat wij door uw genade U dienen in zuiver geloof, in heiligheid en gerechtigheid.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jeremia 17:5-26 (Jesaja 50:4-9)

  Berijmde gradualepsalm: 43:1,5 (27:6-7)

  Epistel: Romeinen 8:18-23

  Zondagslied: Lied 675 (gezang 477): Geest van hierboven...

  Halleluja: Vestig je hoop op God, eens zal ik Hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Halleluja.
  (Psalm 43:5b)

  Evangelie: Lucas 6:36-42

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Vijfde zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: Hoor mij HEER, als ik tot u roep, verstoot mij niet, verlaat mij niet, God mijn behoud.
  (Psalm 27:7a,9b)

  Psalm: De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? Wees genadig en antwoord mij. Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden? Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja wacht op de HEER.
  (Ps. 27:1,7b,13-14)

  Berijmde Psalm: 27:1,7

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, onze God, die uw volk IsraŽl uit Egypte hebt geleid, wij bidden U: heilig en bewaar ook uw Kerk door uw voortdurende ontferming en daar zij zonder U niet in vrede kan bestaan, bestuur haar altijd en leid haar naar de rijkdom van uw genade.
  Door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jeremia 15:15-21

  Berijmde gradualepsalm: 79:1,3

  Epistel: l Petrus 3:8-15a

  Zondagslied: Lied 673: Heilige liefdeskracht....
  (gezang 240: Kom, Heilige Geest...)

  Halleluja: God de Heer, is een zon en een schild. Zijn weldaden weigert hij niet. Halleluja.
  (Psalm 84: 12)

  Evangelie: Lucas 5:1-11

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Zesde zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: De Heer is de kracht van zijn volk, een burcht van redding voor zijn gezalfde. Red het volk dat u toebehoort, zegen het, wees zijn redder en draag het voor eeuwig.
  (Psalm 28:8-9)

  Psalm: U, HEER, roep ik aan, mijn rots, houd U niet doof. Als u blijft zwijgen, word ik als een dode met de doden in het graf. Hoor mijn smeekbede als ik u om hulp roep, als ik mijn handen ophef naar het hart van uw heiligdom.
  (Ps. 28:1-2)

  Berijmde Psalm: 28:1-2,4

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, God, die voor wie U beminnen onzichtbare goederen hebt bereid, ontsteek in onze harten het vuur van uw liefde, zo bidden wij, opdat wij, die U in alles en boven alles liefhebben, zo de vervulling mogen ontvangen van uw beloften die alle verlangen te boven gaan.
  Door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 48:12-22

  Berijmde gradualepsalm: 84:5-6

  Epistel: Romeinen 6:3-11

  Zondagslied: Lied 544 (gezang 99): Christus naar wie wij heten...

  Halleluja: Overvloedige vreugde is in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Halleluja.
  (Psalm 16:11b)

  Evangelie: MattheŁs 5:20-26

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Zevende zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang.
  (Psalm 47:2)

  Psalm: Geducht is de HEER, de Allerhoogste, machtige Koning van heel de aarde. Zing voor God, zing een lied, zing voor onze Koning, zing hem een lied. God heerst als koning over de volken, God zetelt op zijn heilige troon.
  (Ps. 47:3,7,9)

  Berijmde Psalm: 47

  Collecta (Zondagsgebed): Gij, Heer, hemelse Vader, aan wie alle eer toekomt, wij bidden U: neem ons lichaam en onze ziel geheel tot uw eigendom en maak uw genade in ons groot, opdat niet onze eigen zin maar uw heilige wil ons leven volledig mag volmaken.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jeremia 3:21-4:2

  Berijmde gradualepsalm: 90:1,5,8

  Epistel: Romeinen 6:19-23

  Zondagslied: Lied 995 (gezang 349): O Vader, trek het lot U aan...

  Halleluja: Komt, laten wij jubelen voor de HEER, juichen voor onze rots, onze redding. Halleluja.
  (Psalm 95:1)

  Evangelie: Marcus 8:1-9

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Achtste zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: In uw tempel, God, gedenken wij uw blijken van trouw. Zoals uw naam, o God, reikt ook uw roem tot aan de einden der aarde: uw rechterhand is vol van gerechtigheid.
  (Psalm 48:10-11)

  Psalm: Groot is de HEER, hem komt alle lof toe. In de stad van onze God, op zijn heilige berg. Schone hoogte, vreugde van heel de aarde, Sionsberg, flank op het noorden, flank van de grote Koning.
  (Ps. 48:2-3)

  Berijmde Psalm: 48:1,3-4

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, onze God, in uw wijsheid voorziet Gij alles ten goede; daarom bidden wij deemoedig: wend van ons af wat ons schaadt en schenk ons wat ons ten beste dient.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jeremia 7:2-7(11)

  Berijmde gradualepsalm: 116:1-4

  Epistel: Romeinen 8:12-17

  Zondagslied: Lied 841 (gezang 252): Wat zijn de goede vruchten...

  Halleluja: Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze Maker. Halleluja.
  (Psalm 96:6)

  Evangelie: Matteus 7:15-21

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Negende zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: Zie, God is mijn helper, de HEER is het die mijn leven draagt. Laat het kwaad zich keren tegen mijn belagers, toon uw trouw en breng hen tot zwijgen.
  (Psalm 54:6-7)

  Psalm: God, bevrijd mij door uw naam, verschaf mij recht door uw macht, Vreemden vallen mij aan, zij staan mij met geweld naar het leven; zij houden God niet voor ogen. Laat het kwaad zich keren tegen mijn belagers, toon uw trouw en breng hen tot zwijgen.
  (Ps. 54:3,5,8)

  Berijmde Psalm: 54

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, onze God, geef ons, zo bidden wij U, een geest die altijd het rechte wil en het volbrengt met uw hulp, opdat wij, die zonder U niets kunnen, kracht ontvangen om naar uw wil te leven.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jeremia 32:37-42

  Berijmde gradualepsalm: 9:1-5

  Epistel: l CorinthiŽrs 10:1-13

  Zondagslied: Lied 823 (gezang 480): Gij hebt, o Vader van het leven...

  Halleluja: Zing voor de HEER een nieuw lied. Wonderen heeft hij verricht. Halleluja.
  (Psalm 98:1a)

  Evangelie: Lucas 16:1-9

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Tiende zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: Ik roep tot God, de HEER zal mij redden. Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.
  (Psalm 55:17,23)

  Psalm: Luister, God, naar mijn gebed, verberg U niet als ik om hulp smeek, sla acht op mij en geef mij antwoord. Klagend loop ik rond, radeloos door het geschreeuw van de vijand en het tieren van de goddelozen, want zij storten onheil over mij uit, en bestoken mij met hun woede.
  (Ps. 55:2-4)

  Berijmde Psalm: 55:1-2,6-7

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, God, Koning in eeuwigheid, die ons door het Evangelie geroepen hebt uw gemeente te zijn en erfgenamen van uw beloften, wij bidden U: leid ons tot de kennis van uw heilzame en genadige wil, opdat wij leren verstaan wat tot onze vrede dient.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jeremia 23:16-29

  Berijmde gradualepsalm: 17:1,3-4,6-7

  Epistel: l CorinthiŽrs 12:1-11

  Zondagslied: Lied 272: Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here....
  (gezang 321: O Vader, die uw woning sticht...)

  Halleluja: Heel de aarde, juich voor God, bezingt de eer van zijn naam, breng hem eer en lof. Halleluja.
  (Psalm 66:1,2)

  Evangelie: Lucas 19:41-48

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Elfde zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: Ontzagwekkend bent u, God, in uw heiligdom. De God van IsraŽl, hij geeft macht en nieuwe kracht aan zijn volk. Geprezen zij God!
  (Psalm 68:36)

  Psalm: God staat op, zijn vijanden stuiven uiteen, zijn haters vluchten als hij verschijnt. Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij juichen als God verschijnt, uitgelaten van vreugde. Geprezen zij de HEER, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons.
  (Ps. 68:2,4,20)

  Berijmde Psalm: 68:1-2,7,12

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, God, die uw macht toont vooral in vergeving en ontferming: laat ons uw barmhartigheid rijkelijk ervaren, zo bidden wij, opdat wij onze toevlucht nemen tot uw beloften en zo deel krijgen aan de hemelse goederen.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: DaniŽl 3:34-45 (apocrief)

  Berijmde gradualepsalm: 17:1-3

  Epistel: l CorinthiŽrs 15:1-10

  Zondagslied: Lied 816: Dat wij onszelf gewonnen geven....
  (gezang 407: Christus mijn Heer, op U alleen...)

  Halleluja: Looft de HEER, roept luid zijn Naam, maakt zijn daden bekend onder de volken. Halleluja.
  (psalm 105:1)

  Evangelie: Lucas 18:9-14

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Twaalfde zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: God breng mij uitkomst. HEER kom mij haastig te hulp.
  (Psalm 70:2)

  Psalm: Dat beschaamd en vernederd worden wie mij naar het leven staan, met schande terugwijken wie mijn ongeluk zoeken, beschaamd zich omkeren wie de spot met mij drijven. Wie bij u hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk zijn, wie van u redding verwachten zullen steeds weer zeggen: "God is groot!" ik ben arm en zwak, God kom haastig, U bent mijn helper, mijn bevrijder, HEER, wacht niet langer.
  (Ps. 70:3-6)

  Berijmde Psalm: 70

  Collecta (Zondagsgebed): Gij, Eeuwige, God boven alle machten, die verhoort boven ons bidden en begrijpen uit en ons meer schenkt dan wij verdienen, wij bidden U: stort over ons uit uw ontferming, neem weg wat ons geweten beangstigt en schenk ons meer dan wij durven vragen.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 6:8-13 (EzechiŽl 25:1-7)

  Berijmde gradualepsalm: 34:1-3

  Epistel: 2 CorinthiŽrs 3:4-9

  Zondagslied: Lied 103a (gezang 15): Loof nu, mijn ziel, de Here...

  Halleluja: De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag, mijn mond is altijd vol van zijn lof. Halleluja.
  (Ps 34:2)

  Evangelie: Marcus 7:31-37

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Dertiende zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: Kom uw verbond met ons na, vergeet uw vernederd volk niet voorgoed. Sta op, God, verdedig uw zaak!
  (Psalm 74:20a,19b,22a)

  Psalm: Waarom, God, hebt u ons voor altijd verstoten, brandt uw woede tegen de schapen die u hoedt? Denk aaan het volk dat u ooit hebt verworven, de stam die u hebt vrijgekocht, uw eigen bezit, de Sionsberg waar u ging wonen. Kom naar de stad die voor altijd in luin ligt, de vijand liet niets van het heiligdom heel, God, mijn koning van oudsher, die verlossing brengt in het hart van het land!
  (Ps. 74:1-3,12)

  Berijmde Psalm: 74:1-2,7,13-14

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, God, machtig in uw ontferming, die door uw genade uw gelovigen in staat stelt U waardig en naar uw welbehagen te dienen, wij bidden U: geef, dat wij ingaan op uw beloften en de verkondiging van uw Woord zonder ergernis en aanstoot tegemoet treden.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 33:2-9(10)

  Berijmde gradualepsalm: 74:11-12

  Epistel: Galaten 3:15-22

  Zondagslied: Lied 796 (gezang 404): U Here Jezus roep ik aan...

  Halleluja: Loof, dienaars van de HEER, loof de naam van de HEER, de Naam van de HEER zij geprezen van nu tot in eeuwigheid. Halleluja.
  (Ps 113:1,2)

  Evangelie: Lucas 10:23-37

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Veertiende zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. Beter ťťn dag in uw voorhoven dan duizend daarbuiten.
  (Psalm 84:10-lla)

  Psalm: Hoe liefelijk is uw woning, HEER van de hemelse nachten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie geeft de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.
  (Ps. 84:2,3,5,12)

  Berijmde Psalm: 84:1,5-6

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, God, boven alle machten, geef ons een echt en eerlijk geloof, zo bidden wij U, en vermeerder dat dagelijks in ons. Geef ons ook hoop en liefde, opdat wij U en onze naaste naar uw welbehagen dienen.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 56:1-8

  Berijmde gradualepsalm: 118:3,6

  Epistel: Galaten 5:16-24

  Zondagslied: Lied 146a (gezang 20): Laat ons nu vrolijk zingen...

  Halleluja: Wie een dankoffer brengt, geeft mij alle eer, wie zo zijn weg gaat, zal zien dat God redt. Halleluja.
  (Ps 50:23)

  Evangelie: Lucas 17:11-19

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Vijftiende zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: Hoor mij, HEER, en antwoordt mij, red uw dienaar die op u vertrouwt. Wees mij genadig, HEER, heel de dag roep ik tot u.
  (Psalm 86:la,2b-3)

  Psalm: Verblijd het haert van uw dienaar, naar u verlang ik, HEER. Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
  (Ps.86:4,11)

  Berijmde Psalm: 86:1-2,4

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, onze God, wij bidden U: behoed uw kerk, voortdurend, en aangezien wij in onze menselijke zwakheid zonder U ten val komen, wend af door uw hulp wat ons schaadt en leid ons steeds meer tot de heilzame dingen.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 66:5-14

  Berijmde gradualepsalm: 92:1-2

  Epistel: Galaten 5:25-6:10

  Zondagslied: Lied 225 (gezang 410): Zingen wij van harte zeer...

  Halleluja: Geducht is de HEER, de Allerhoogste, machtige koning van heel de aarde. Halleluja.
  (Ps 47:3)

  Evangelie: MattheŁs 6:24-34

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Zestiende zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot u. U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.
  (Psalm 86:3,5)

  Psalm: U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart, uw naam voor eeuwig prijzen. Want u toont mij uw grote trouw, u verlost mij uit de diepte van het dodenrijk. U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Keer u tot mij en wees mij genadig.
  (Ps.86:12-13,15-16a)

  Berijmde Psalm: 86:5-7

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, onze God, zuiver en bescherm uw kerk, zo bidden wij, in voortdurende ontferming en bestuur haar altijd met uw genade, daar zij zonder U niet kan bestaan.
  Door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: DaniŽl 9:14-19

  Berijmde gradualepsalm: 102:1,6,8

  Epistel: EfeziŽrs 3:13-21

  Zondagslied: Lied 130a (gezang 19): Uit angst en nood...

  Halleluja: Hij heeft zijn volk verlossing gebracht, voor eeuwig zijn verbond ingesteld, heilig en ontzagwekkend is zijn Naam. Halleluja.
  (Ps 111:9)

  Evangelie: Lucas 7:11-16

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Zeventiende zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
  (Psalm 84:10)

  Psalm: Hoe liefelijk is uw woning, Heer van de hemelde machten. Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Want God, de HEER, is een zon en een schild, Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan.
  (Ps. 84:2,3,5,12)

  Berijmde Psalm: 84:1-2,6

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, God, wij bidden U: geef ons uw Heilige Geest, opdat wij uw Woord horen en aannemen, zodat onze ziel daardoor geheiligd en onze wandel vernieuwd worde.
  Door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Baruch 2:9-15(of:4:21-29)

  Berijmde gradualepsalm: 33:1-2,4

  Epistel: EfeziŽrs 4:1-6

  Zondagslied: Lied 117a: Gij volken loof uw God en heer....
  (gezang 314: Gij die gelooft, verheugt u samen...)

  Halleluja: Wie de HEER vrezen, vertrouw op de HEER, Hun hulp is hij en hun schild. Halleluja.
  (Ps 115:11)

  Evangelie: Lucas 14:1-11

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Achttiende zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: Beloon wie standvastig op U wachten, laat uw profeten geloofwaardig blijken. Verhoor, HEER, het gebed van uw dienaren.
  (Jezus Sirach 36:16)

  Psalm: Verheugd was ik toen ik hoorde: wij gaan naar het huis van de HEER, verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem. Vraag om vrede voor Jeruzalem: Dat rust hebben wie van je houden, dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting.
  (Ps. 122:1,2,6,7)

  Berijmde Psalm: 122:1(2)3

  Collecta (Zondagsgebed): Gij, God, Eeuwige, laat ons uw barmhartigheid zien, zodat wij niet ten onder gaan in twijfel aan onze eigen verdiensten, maar geef ons, zo bidden wij, dat wij uw vergeving ervaren.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: EzechiŽl 34:20-31

  Berijmde gradualepsalm: 135:1,3,7,10

  Epistel: l CorinthiŽrs 1:4-9

  Zondagslied: Lied 320 (gezang 62): Wie oren om te horen heeft...

  Halleluja: Loof de HEER, want hij is goed, bezing zijn Naam, zo liefelijk van klank. Halleluja.
  (Ps 135:3)

  Evangelie: MattheŁs 22:34-46

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Negentiende zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: "Ik ben het die je redt" zegt de HEER. De HEER hoort de kreten van de rechtvaardigen.
  (Psalm 35:3b;34:18a)

  Psalm: Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is. Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld. Wij willen het onze kinderen niet onthouden; wij zullen aan het komende geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan.
  (Ps. 78:2-4)

  Berijmde Psalm: 78:1-3

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, God, hemelse Vader, Gij geeft ons de moed om het goede te doen. Geef uw dienaren, zo bidden wij, de vrede, die de wereld niet geven kan; laat onze harten zich aan uw geboden hechten, zodat wij onze dagen gerust kunnen leven en veilig zijn in uw hoede.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jeremia 8:4-6,11; 9:3-5,9-10,23-24

  Berijmde gradualepsalm: 107:1-4

  Epistel: EfeziŽrs 4:22-32

  Zondagslied: Lied 863 (gezang 408): Nu laat ons God de Here...

  Halleluja: O Heer, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken van uw handen. Halleluja.
  (Ps. 138:8b)

  Evangelie: MattheŁs 9:1-8

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Twintigste zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: Heer, laat u leiden door uw goedheid en uw groot erbarmen. Red ons door uw wonderbare daden en verleen luister aan uw naam.
  (Toevoegingen aan DaniŽl 1:19b-20)

  Psalm: Mijn ziel smacht naar de redding die u brengt, in uw woord heb ik mijn hoop gesteld. Mijn ogen smachten naar uw belofte, wanneer zult u mij troosten? Blijf mij trouw, laat mij leven, dan houd ik mij aan de richtlijn uit uw mond. HEER, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast.
  (Ps. 119:81-82,88-89)

  Berijmde Psalm: 119:31-34

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, God, hemelse Vader, uit de grond van ons hart bidden wij U: houd verre van ons de listen van den Boze, die in ons en om ons heen woedt. Maak ons standvastig, zodat wij met heel ons hart blijven bij U, die alleen God zijt.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jeremia 31:31-34

  Berijmde gradualepsalm: 138

  Epistel: EfeziŽrs 5:15-21

  Zondagslied: Lied 747 (gezang 288): Eens komt de grote zomer...

  Halleluja: Ik wil mij buigen naar uw heilige tempel, uw naam loven om uw liefde en trouw. Halleluja.
  (Ps 138:2)

  Evangelie: MattheŁs 22:1-14

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Eenentwintigste zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon:Heer, Koning die over alles heerst, u hebt macht over al wat bestaat. Niemand kan het verhinderen. (Ester 3: C1; gebed van Mordechai: 1)

  Psalm: Laat mij, HEER, uw trouw ervaren, red mij, zoals u hebt beloofd. Dan kan ik antwoorden aan wie mij bespot, want ik vertrouw op uw woord. Dan kan ik zelfs voor koningen getuigen van uw richtlijnen, zonder schaamte. Ik verheug mij in uw geboden. Ik heb ze lief.
  (Ps.119: 41-42, 46-47)

  Berijmde Psalm: 119:16-18

  Collecta (Zondagsgebed): O Heer, onze God, behoed uw kinderen voortdurend in uw liefde, wil hen bewaren voor wat uw wil weerspreekt, zo bidden wij, opdat wij U gehoor geven en vruchtdragen toegewijd aan uw naam.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: EzechiŽl 18:1-19(24)

  Berijmde gradualepsalm: 145:1,5-6

  Epistel: EfeziŽrs 6:10-17

  Zondagslied: Lied 760: Tot U is het, Heer, dat ik vlucht...

  Halleluja: Loof de HEER, mijn ziel, de HEER wil ik loven, zolang ik leef, mijn God bezingen zolang ik besta Halleluja.
  (Ps 146: 1, 2)

  Evangelie: Johannes 4:47-54

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Tweeentwintigste zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon:Als u de zonden blijft gedenken, HEER, wie houdt dan stand? Maar bij U is vergeving, daarom eert men u met ontzag.
  (Ps 130: 3 ,4)

  Psalm: Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord, mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen. IsraŽl hoop op de Heer! Bij de Heer is genade, bij Hem is bevrijding, altijd weer. Hij zal IsraŽl bevrijden uit al zijn zonden.
  (Ps. 130 :5-8)

  Berijmde Psalm: 130

  Collecta (Zondagsgebed): Gij, Eeuwige, God boven alle machten, die ons dagelijks vergeving schenkt, wij bidden U: geef ons uw Heilige Geest, die uw barmhartigheid in onze harten grift, zodat ook wij onze broeders en zusters van harte vergeven.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten:EzechiŽl 33:7-16(20)

  Berijmde gradualepsalm: 90:1-2,8

  Epistel: Philippenzen l: (3)6-11

  Zondagslied: Lied 903: Zou ik niet van harte zingen...

  Halleluja: God geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Halleluja.

  Evangelie: MattheŁs 18:(21)23-35

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Drieentwintigste zondag na Trinitatis.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven, u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden, uw rechterhand brengt mij redding.
  (Ps 138: 7)

  Psalm: Ik wil u loven met heel mijn hart, voor u zingen onder het oog van de goden, mij buigen naar uw heilige tempel, uw naam loven om uw liefde en trouw: grote dingen hebt u belooft, tot eer van uw naam. Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt. De heer is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om, de hoogmoedige doorziet hij van verre.
  (Ps.138: 1, 2, 3, 6)

  Berijmde Psalm: 138

  Collecta (Zondagsgebed): Gij, God, vol genade, die ons in uw Zoon met U zelf verzoend hebt: schenk vergeving en vrede, zo bidden wij, aan allen die geloven en geef dat wij, van zonden bevrijd, U met een getroost hart mogen dienen.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 66:5-14

  Berijmde gradualepsalm: 133

  Epistel: Philippenzen 3:17-4:3

  Zondagslied: Lied 914: Geef mij, Heer, mij los te zingen...

  Halleluja: Laat al uw schepselen u loven, HEER, en uw getrouwen u prijzen. Halleluja.
  (Psalm 145:10)

  Evangelie: MattheŁs 22:15-22

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Vierentwintigste zondag na Trinitatis.  
   
  (nog oude versie)
  Kleur: Groen.

  Antifoon: De vrijgekochten van de Heer zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn.
  (Jesaja 35:10a)

  Psalm: Wanneer de Heer Sions gevangenen verlossen zal, zal het ons zijn, alsof wij dromen. Dan zal onze mond vol lachen en onze tong vol gejuich zijn; dan zal men zeggen onder de heidenen: De Heer heeft grote dingen aan hen gedaan. De Heer heeft grote dingen aan ons gedaan, daarom zijn wij vrolijk.
  (Ps. 126:1-3)

  Berijmde Psalm: 126:1-2

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, onze God, in Christus zijt Gij de opstanding en het leven en door zijn overwinning hebt Gij ons gerechtigheid, vreugde en zaligheid verworven. Wij bidden U: wil ons uit uw goedheid een opgewekt leven schenken en ons geleiden tot in de toekomende eeuw.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 48:12-22

  Berijmde gradualepsalm: 126:3

  Epistel: Colossenzen 1:9-14

  Zondagslied: gezang 38. De Heer spreekt:hoor mijn hartsgeheim...

  Halleluja: De Heer heeft grote dingen ons gedaan; daarom zijn wij vrolijk. Halleluja.

  Evangelie: MattheŁs 9:18-26

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Op twee na laatste zondag van het kerkelijk jaar; Eerste van de Voleinding.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: Zo heeft mijn bittere lot mij vrede gebracht. U hebt mij behoed voor het zinloze graf, u hebt mijn zonden weggedaan.
  (Jesaja 38:17)

  Psalm: U bent uw land genadig geweest, HEER, u keerde het lot van Jacob ten goede. God, onze helper, keer tot ons terug, onderdruk uw afschuw van ons. Voor wie hem eren is zijn hulp nabij: zijn glorie komt wonen in ons land. De HEER geeft al het goede: het land zal vruchten geven.
  (Ps.85:2,5,10,12)

  Berijmde Psalm: 85

  Collecta (Zondagsgebed): Gij, God, Eeuwige, boven alle machten, die ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beloofd hebt, waarin gerechtigheid woont, wij bidden U: leid ons in uw Geest, opdat wij de toekomst van uw Zoon verwachten en in heilige wandel Hem tegemoet gaan.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 48:1-11

  Berijmde gradualepsalm: 103:1-3

  Epistel: l Thessalonicenzen 4:13-18

  Zondagslied: Lied 748 (gezang 279): Het duurt niet lang meer...

  Halleluja: Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie Hem vrezen. Halleluja.
  (Ps 103:13)

  Evangelie: MattheŁs 24:15-28

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Op een na laatste zondag van het kerkelijk jaar; Tweede van de Voleinding.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: Maar de Heer zetelt voor eeuwig, Hij bestuurt de wereld naar recht en wet. Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.
  (Psalm 9:8a,9a,10)

  Psalm: Ik wil U loven, HEER, met heel mijn hart, vetellen van uw wonderdaden. ik wil vrolijk zijn, u toejuichen, uw naam bezingen, Allerhoogste. Want u hebt mijn rechten verdedigd, u nam plaats op uw zetel, rechtvaardige rechter. Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, HEER.
  (Ps. 9:2-3,5,11)

  Berijmde Psalm: 9:1,4-5

  Collecta (Zondagsgebed): Gij, Eeuwige, barmhartige Vader, wek door uw Geest onze harten en gedachten op en richt ons op uw Zoon, de Rechter van levenden en doden. Geef ons, zo bidden wij, dat wij voortdurend de dag van zijn komst verwachten en onze levensdagen toewijden aan uw dienst.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Tora: Genesis 18:22-33

  Berijmde gradualepsalm: 50:3,7,11

  Epistel: 2 Thessalonicenzen l:3-10a

  Zondagslied: Lied 1008 (gezang 280): Rechter in het licht verheven...

  Halleluja: De hemel verkondigt Gods gerechtigheid, hijzelf treedt op als rechter. Halleluja.
  (Ps 50:6)

  Evangelie: MattheŁs 25:31-46

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Laatste zondag van het kerkelijk jaar; Christus Koning - Derde van de Voleinding.  
   
  Kleur: Groen.

  Antifoon: Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie omgeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
  (Jeremia 29:11)

  Psalm: De God der goden, de HEER, gaat spreken en roept de aarde bijeen van waar de zon opkomt tot waar zij onder gaat. Uit Sion, stad van volmaakte pracht, verschijnt God in stralend licht. Hij komt, onze God, en zal niet zwijgen! Laaiend vuur raast voor hem uit, rondom hem wervelt een storm. Hij roept de hemel op, daar boven, en ook de aarde, bij het oordeel over zijn volk.
  (Ps. 50:1-4)

  Berijmde Psalm: 50:1-2,11

  Collecta (Zondagsgebed): Heer, God, Schepper van hemel en aarde, onze tijden zijn in uw hand. Zend spoedig, zo bidden wij, uw geliefde Zoon opdat Hij ons, zijn Bruid, uw Kerk, aan het hart kan drukken en geef dat wij, met onze lampen brandende, in uw heerlijkheid mogen binnengaan.
  Door Jezus Christus, onze Heer...

  Profeten: Jesaja 65:17-23

  Berijmde gradualepsalm: 44:1,9,11

  Epistel: 2 Petrus 3:3-14

  Zondagslied: Lied 749 (gezang 262): Op, waakt op!...

  Halleluja: God, wij loven u dag na dag, uw naam zullen wij altijd prijzen. Halleluja.
  (Ps 44:9)

  Evangelie: MattheŁs 25:1-13

  naar:  boven  of naar:   Home
   
  Webmaster Ed Donga