Website van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Oost-Groningen.

Ons kerkblad: "BijEen".

zegel zwaan
  laatste update 25 januari 2023.         Home  
 
Uit het kerkblad van februari - maart.
 • Overdenking.
 • Gedichten.
 • Van de Kerkenraad.
 • Allerlei.
 • Uit de gemeente.
 • Overig nieuws.
 • ..
   
    Overdenking: In dienst van de Heer.  
   

  "Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden." [Joh. 12, 25-26]

  In het kerkelijk jaar volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. Kort geleden vierden we Kerst, het feest van de komst van Jezus Christus in ons bestaan. In Hem werd God een van ons, een mens zoals wij. Bij het begin van zijn missie liet Hij zich dopen, Jezus sloot zich aan bij de mensen die waren gekomen om vergeving van de zonden te ontvangen. Nu werd zichtbaar hoe Christus ons leven kwam delen tot in de dood. Dat God ons zo nabij is gekomen, zo dicht bij ons in de buurt, daar kunnen we eerlijk gezegd niet goed bij.
  Met het feest van de doop van Christus sloten we de Kersttijd af.
  De kerstverlichting kon weer in de doos en de kerstboom kon weer de deur uit worden gedaan. Dat betekent niet dat we tot de orde van de dag kunnen overgaan. We moeten ons nu richten op Pasen, het volgende feest op onze kerkelijke kalender. Dan vieren we dat Jezus zijn missie heeft volbracht. Dat Hij voor ons zijn leven heeft gegeven, en vervolgens is verrezen uit de dood. Daaraan vooraf nemen we veertig dagen lang de tijd om ons daarop te bezinnen.

  In de Veertigdagentijd volgen we Jezus op zijn weg naar kruis en graf. Zien hoe Jezus zijn lijden en dood tegemoet gaat, dat gaat ons verre van gemakkelijk af. Want dat staat haaks op wat we zouden verwachten. Dat degene die bij zijn aantreden door God werd gepresenteerd als Zijn welbeminde Zoon en die uit was op het geluk van alle mensen, uiteindelijk zoveel verzet opriep dat Hij door zijn eigen volk ter dood zou worden veroordeeld. Daarmee kwam er immers een abrupt einde aan het beloftevolle heilsproject van God.
  Kort voor zijn dood waren de verwachtingen nog hoog gespannen. Met groot enthousiasme werd Jezus door zijn volk binnengehaald in Jeruzalem. Joden uit alle windstreken waren samengekomen om het jaarlijkse Paasfeest te vieren, de herdenking van de uittocht uit de slavernij. Ze hadden gehoord dat Jezus iemand uit de dood had laten opstaan, vertelt de evangelist Johannes. Ze hielden Hem voor de beloofde Messias, die eeuwig zou heersen en zijn volk vrede en voorspoed zou brengen.
  Wanneer Jezus dan aankondigt welke dood Hij zal sterven, slaat het vertrouwen om in afwijzing. Hij vergelijkt zichzelf met een graankorrel, die sterft om een veelvoud aan vruchten te dragen. Wie het leven loslaat, zegt Jezus, die zal het voor altijd behouden. Dit in tegenstelling tot degene die zich aan het leven vastklampt, die het zal verliezen. Jezus zal zijn leven geven om zijn volk een nieuw leven te schenken. Dit klopt niet met de verwachtingen die de mensen van Jezus hadden. Het is in strijd met de menselijke logica.

  Gods wegen zijn niet onze wegen. Jezus neemt ons mee op de weg van een heel ander leven dan waar we uit onszelf voor zouden kiezen. Dan gaat het niet alleen om wat Jezus aan het eind te wachten stond, maar om heel de weg die Hij voor ons mensen gaat. Het komt ons ook dichter op de huid dan wij zouden verwachten. Hij schakelt ons daarbij in, Hij neemt ons in dienst. Jezus volgen op zijn weg is net als Hij ons niet vastklampen aan het aardse leven, maar leven in eeuwige verbondenheid met God.
  Aan dat leven krijgen we niet pas deel na onze dood, maar al bij onze doop. In de Paasnacht gedenken we elk jaar onze doop, dat we met Christus zijn gestorven en met Hem zijn opgestaan. En we belijden, in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, dat heel ons leven in het teken staat van het dienstwerk van de verrezen Heer. In de Veertigdagentijd leren we ons leven zien in het ware perspectief.

  Ds. Simon Rienstra, uw pastor.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Gedichten  
   

  Vooraf het jaargetijde.

  Vooraf het jaargetijde
  aanschouwt weer mijn verstand
  de wonden in uw zijde
  o Heer, en in uw hand:
  de tekens van uw lijden
  en overweegt ze of
  mijn hart wel kan belijden
  "mijn Here en mijn God".

  Ik poog te onderscheiden,
  en denk hoe dat toch kan:
  een mens, bereid te lijden
  in vrijheid zonder dwang,
  onschuldig, zonder zonden
  geminacht en gedood
  en dan zowaar verrezen,
  God zelf, oneindig groot.

  Van over verre tijden
  spreekt dan uw stem mij aan:
  "Jij wilt mij pas belijden,
  als jij dat kunt verstaan?
  Hoe zalig als je niet ziet
  maar als met hart en hoofd
  je over mij een lied zingt
  en zo in Mij gelooft".

  Ja, dan wijkt al mijn twijfel
  zoals bij Thomas, Heer:
  al zingend mijn belijden
  geloof ik telkens weer.
  Kom door de deur van buiten
  dan binnen in mijn lied
  opdat Uzelf welluidend
  innig aan mij geschiedt.

  Uit: Op de wijze van het lied, pag. 132
  van Hans Mudde
  Leven.

  Het leven is een kans, profiteer ervan.
  Het leven is mooi, bewonder het.
  Het leven is een zegen, beproef het.
  Het leven is een droom, verwezenlijk die.
  Het leven is een uitdaging, neem die aan.
  Het leven is een plicht, vervul die.
  Het leven is een spel, speel het.
  Het leven is duur, koester het.
  Het leven is rijkdom, bewaar die.
  Het leven is liefde, geniet ervan.
  Het leven is een belofte, kom die na.
  Het leven is droefheid, overwin die.
  Het leven is een lied, zing het.
  Het leven is een strijd, aanvaard die.
  Het leven is een tragedie, zie die onder ogen.
  Het leven is geluk, maak het.
  Het leven is te kostbaar, verwoest het niet.
  Het leven is leven, vecht ervoor en leef het.

  (Moeder Theresa)  Het uur is gekomen.

  Nu is het uur gekomen
  van zijn ontsteltenis:
  dat al zijn mensendromen
  Hem worden afgenomen
  en dienen sterven is.

  Nu zal hij moeten lijden
  om ons van alle schuld
  en schande te bevrijden.
  Nu worden onze tijden
  door eeuwigheid gevuld.

  Nu zal Hij moeten sterven,
  graankorrel in de grond.
  Bloed zal de aarde verven,
  maar wij, wij zullen erven
  van elke diepe wond.

  Nu wordt het kwaad verdreven,
  nu wordt ons arm bestaan
  hoog op het kruis geheven
  en deelt het in een leven
  dat nooit meer zal vergaan.

  Michel van der Plas
  Uit: Vastenkalender 2011Vasten Vieren Delen

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Van de Kerkenraad  
   

  Van de voorzitter:

  We zijn weer een nieuw jaar ingegaan. En vanaf deze plek wil ik u, als ik dat nog niet gedaan heb, een heel goed en gezond 2023 toewensen. En dan denk ik ook aan degenen wier gezondheid een probleem vormt. Toch blijf ik erbij dat we ervoor zover mogelijk iets moois van moeten en mogen maken. Dat geldt ook voor de toekomst van onze gemeente. Al worden we dan steeds kleiner, we proberen er het beste van te maken en dat we met Gods wil nog lang mogen samenkomen. Ook dat samenkomen zal moeilijker worden. Kosten voor kerkdiensten worden ook steeds hoger. Voorgangers in de dienst zijn een behoorlijke kostenpost, vandaar dat we ook al een aantal diensten hebben ingepland die we als kerkenraad zullen invullen. Zie daarvoor ook verderop in dit blad.

  Kerkgebouwen huren we op dit moment en we kunnen ons voorstellen dat de huidige eigenaren best moeite hebben nu met de hoge energielasten. Maar toch willen we nog elke zondag een bijeenkomst houden.
  We zijn als kerkenraad van mening dat als we dat ritme loslaten we aan het afbouwen zijn en dat willen we zo lang mogelijk uitstellen.
  Het wordt weer een spannend jaar.
  Op dit moment is ds. Rienstra nog onze pastoraal medewerker.
  We hebben echter een contract met hem tot eind april van dit jaar.
  We zijn op zoek naar een passende oplossing om toch het pastorale werk, wat de afgelopen jaren toch zeer zinvol was en volgens ons ook nodig is, voort te zetten.

  We hebben naar aanleiding van de ledenbijeenkomst in oktober ook ons ledenbestand kritisch onder de loep genomen. We hebben een lijst met namen die ons bekend zijn en waarvan een groot deel betrokken is bij de gemeente, maar ook een lijst met onbekende leden waar we met de uitnodiging van de ledenbijeenkomst ook geen reactie van hebben gekregen.
  Deze leden zijn afgevoerd uit onze ledenadministratie. Dat gebeurt niet zomaar. Na de uitschrijving krijgen de betrokken personen nog een brief vanuit de landelijke ledenadministratie van de Protestantse Kerk. Die personen kunnen dan alsnog bezwaar maken. Ook daarvan is, op een enkeling na, geen reactie meer gekomen. De overige leden worden nog aangeschreven om zo meer activiteiten te kunnen ontplooien. Dat wordt ook weer spannend, want daaruit zal blijken wat de levensvatbaarheid van onze gemeente nog is.

  Maar we laten ons niet zo gauw uit het veld slaan en met Gods hulp zal hij voor ons een lichtend pad zijn.

  Hemmo Poppen.


  Van de secretaris:

  We vergaderen nog steeds bij Geertje in de keuken. Dat gaat prima. De laatste vergaderingen veel gepraat over de diensten die we zelf gedaan hebben en de diensten die we nog gaan doen: wie doet wat. Ook bespreken we wat we verder gaan doen de komende jaren. Daar moet zeker nog vaak over gediscussieerd worden. Het aflopen van het kontrakt met ds. Rienstra heeft onze speciale aandacht.

  U weet dat energiekosten sterk gestegen zijn. Dat is een flinke tegenvaller voor de desbetreffende eigenaren. In Pekela hebben we afgesproken dat de temperatuur lager is dan normaal het geval was. Daarom: trek een warme trui aan en houd uw jas aan. Vroeger zaten we altijd met de jas aan in de kerk, maar toen we aardgas kregen - dat kostte bijna niks- konden we zonder jas in de kerk zitten. We zijn gewoon verwend de laatste 60 jaar.

  Ik heb nog 3 Lutherse dagboeken 2022-2023 liggen die over zijn. Wie heeft er belangstelling voor? Stuur maar een mail of maak het op een zondag kenbaar.

  Diensten zelf doen.
  We hebben als kerkenraad afgesproken dat we vaker een dienst zelf gaan doen.
  Ten eerste omdat het tegenwoordig niet altijd mogelijk is om een voorganger te vinden.
  Ten tweede als we het zelf doen scheelt dat ook weer de nodige kosten.

  Op oudjaarsavond hebben we een vesper gehouden in de keuken van Geertje. Dat was voor onze gemeente nieuw. In Stadskanaal hebben we dat al jaren gedaan en dat ging altijd prima. Ook deze vesper is door de aanwezigen als zeer positief ervaren. Gaan we dus zeker wat vaker doen.

  Ook op 8 januari hebben we als kerkenraad zelf de dienst gehouden.
  Met een geleende preek hebben we deze dienst verder ingevuld en door meerdere kerkenraadsleden hebben we dit dan uitgevoerd.
  Ook dit is goed door de gemeenteleden ervaren.

  We gaan dit jaar dus vaker zelf iets organiseren

  26 februari is weer zo'n zondag.
  We gaan dan een zangdienst houden, met het Thema: De Bergrede.
  De bergrede is te lang om dit in een normale dienst voor te lezen.
  In deze speciale zangdienst gaan we de hele bergrede lezen afgewisseld door het zingen van liederen die er betrekking op hebben.
  Komen dus!

  Het vinden van organisten valt ook niet mee. Er zijn een vast aantal organisten die bij ons spelen, maar door ziekte en andere oorzaken valt er wel eens wat tussen weg. In maart hebben we een tweetal diensten waar de organist nog niet ingevuld is. Bonny en Harry zorgen voor de invulling van de organisten en ze doen hun uiterste best om deze gaten in te vullen.

  Ed Donga.


  Financiële zaken.

  De begrotingen van de college van kerkrentmeester en die van de diaconale college voor 2023 zijn voor de deadline van 15 december ingelegd in FRIS. We kregen bericht terug van CCBB dat er geen vragen zijn naar aanleiding van onze begrotingen en dat ze dus geaccepteerd zijn.
  Nu moeten we ons opmaken om de jaarrekeningen van 2022 te maken en op te sturen.

  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Allerlei.  
   

  Van de redactie:

  Deze BijEen beslaat bijna de hele Paaskring; van de eerste zondag van de Paaskring: zondag Septuagesima (de 70-ste) tot en met Passiezondag.
  De Bijeen die daarna komt, begint met Palmpasen, de stille week, Paasdagen en de tijd tot Pinksteren.

  Het blijft een hele klus om BijEen te maken. Soms hebben we te weinig kopij, soms te veel. We hebben gelukkig een aantal leden die een vaste bijdrage leveren. Ook zitten we natuurlijk met het tijdschema: wanneer moet alle kopij binnen zijn; daarna moet Bijeen "inelkaar gezet worden". Dat gaat natuurlijk in de PC. Bovendien moet het er een beetje netjes uitzien en we proberen om artikelen zoveel mogelijk op 1 bladzijde te krijgen hetgeen beter is voor de leesbaarheid.
  Ook wordt de spelling gekontroleerd. Soms slipt er ook wel eens een ander foutje door die niet door de kontroles van Word gezien wordt, maar een tikfoutje is: Wie heeft het foutje gezien in de vorige BijEen??? Dan wordt BijEen opgestuurd naar de drukker en kan twee dagen later, normaal op een woensdag, opgehaald worden.
  Dan gaat de doos naar ons verzendadres om geëtiketteerd te worden en daarna naar de vervoerder. Als het goed is dan heeft u BijEen een week van te voren in huis.
  ...
  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Uit de gemeente.  
   

  Verjaardagen 70+

  23 februari 70 jaar mevr. J.F.Hesseling Nieuwe Pekela
  25 februari 85 jaar Mevr. M.E. Zuiderveen-Koning Winschoten
  28 februari 76 jaar Mevr. C.E. Bezema-Dittmer Veendam
  8 maart 83 jaar mevr. B. Veninga-Hoving Stadskanaal
  12 maart 77 jaar Dhr. D. Kruyt Leek
  12 maart 80 jaar Mevr. B. Smit-Bos Winschoten
  14 maart 72 jaar Ds. S.B. Rienstra Nieuwolda


  Wij feliciteren alle jarigen met hun verjaardag en wensen hun een prettige dag. Wij hopen dat zij met Gods zegen een gezond jaar tegemoet mogen gaan.


  Ledenmutaties:
  ..

  Ingeschreven:
  .

  Overleden
  ..  Opbrengst collectes
  06 nov. Kerk € 66,50 L.D.P. € 29,79
  13 nov. Kerk € 50,60 Alg. doeleinden € 30,40
  20 nov. Kerk € 50,00 Alg. doeleinden € 37,00
  27 nov. Kerk € 32,00 SLEP € 23,00
  04 dec. Kerk € 51,00 Alg. doeleinden € 64,00
  11 dec. Kerk € 50,50 SLEP € 39,40
  18 dec. Gemeentekerst € 1 15,00
  24 dec. Oekraďne € 199,80
  25 dec. Kerk € 47,25 Garuda House € 62,10
  08 jan. Kerk € 47,00 Diaconie € 39,50
  15 jan. Kerk € 34,00 Ned. Luth. Genootsch. € 32,00


  Online collectes
  nov/dec.: Kerk € 150,00; Diaconie € 420,00


  naar:  boven  of naar:   Home
   
    Overig nieuws.  
   

  Nieuws van de Stichting Luthers Erfgoed Pekela.
  Er kwamen ons geruchten ter ore, dat er voor jonge kinderen geen faciliteiten zijn tijdens de kerkdiensten. Het bestuur van onze Stichting biedt de buiten accommodatie van de Stichting aan voor gebruik.

  12 nov. hebben we weer een gedachtenisavond gehouden. Zowel kerk, hof als begraafplaats waren sfeervol verlicht. We krijgen jaarlijks zeer positieve reacties. Het wordt erg gewaardeerd. Het kon weer 's avonds. Twee jaar moesten we het overdag organiseren i.v.m. Corona.

  Nu gaan we ons weer met de toren bezighouden. Prijsopgave, subsidies etc.
  De grootste zorg voor het Stichtingsbestuur is, zoals bij zovelen, de torenhoge energierekening. De temperatuur in de kerk wordt verlaagd, ook tijdens de kerkdiensten. Kleed u lekker warm of houd uw jas gerust aan.

  Stand van zaken van de verbouwing tot nu toe: Voorgevel is geverfd. Achter in de kerk is een nieuwe nooddeur geplaatst en die is nu ook geverfd. Zij en achterkant kerk aangesmeerd. Nieuwe luchtroosters + afdekplaatjes in oude stijl geplaatst in de zijgevel van de kerk.

  Activiteit:
  Net zoals voorgaande jaren hebben we ons weer aangemeld voor NL-Doet. Dit jaar wordt het gehouden op zaterdag 11 maart van 13.00- 16.00 uur.
  We zijn het volgende van plan: Graven schoonmaken: Schoonmaakspullen zijn aanwezig. We zijn al begonnen met het opknappen van oude graven. Daar willen we ook mee verder. Elk jaar willen we zo een deel van de begraafplaats herstellen/mooier maken. Als u mee wilt doen, kunt u zich bij ons opgeven. Alle hulp is welkom.

  Namens het bestuur van de Stichting Luthers Erfgoed Pekela,
  Ria Engels en Anja Bos.


  Nieuws van de Stichting Garudahouse Bali.

  Hoe vanzelfsprekend is het om kerst te vieren?

  Voor het eerst gingen we Kerst vieren op Bali. Geen gemeentekerst, niet aanwezig zijn bij de voorbereidingen in Stadskanaal en niet samen zijn met familie. Beiden hadden we hier best wel moeite mee in onze aanloop naar de Kerstdagen toe. We noemden dit ook bij Leo en Icha; "we missen onze familie en iedereen bij de kerk in deze tijd." Maar Leo zei heel overtuigend, je hebt hier familie en Kerst vier je met ons.
  Tweede Kerstdag kennen ze hier niet. Maar Kerstavond is wel heel belangrijk. Tijdens Kerstavond ging iedereen van het Garuda House al naar de kerk toe, maar kozen wij ervoor om dit met ons tweeën te vieren. Eerste Kerstdag vierden wij 's ochtends in de kerk en daarna in het Garuda House.
  Terwijl wij in de taxi zaten en dichter bij de kerk kwamen, zagen we al dat er overal politie stond. Het vele verkeer werd op de drukke kruispunten door hen geregeld. Eigenlijk vonden we dat nog niet eens zo vreemd. Totdat de taxi stopte naast een Indonesische ME bus.
  We stapten uit en we zagen nog meer politie. Overal lichtgevende hesjes en ook nog eens zwaar bewapend. Nou heb ik niet veel verstand van wapens maar dat het volautomatische mitrailleurs waren zag ik wel. Er was een grote tent neergezet voor de kerk, zodat meer mensen de dienst bij konden wonen en hier was ook de bewakingspoort. Iedereen werd gecontroleerd en alle tassen moesten door een scan heen. Zo'n scan die je waarschijnlijk wel kent van vliegvelden.

  Kerst vieren in een niet Christelijk land is niet vanzelfsprekend. Of is het vanzelfsprekend dat er risico's zijn?
  Wanneer we door de beveiliging heen zijn, komen we binnen in de kerk en worden we warm verwelkomd en voelen we de kerststemming. We zijn welkom en mogen vooraan zitten. De liederen die gezongen worden, zijn bekende liederen en in het Nederlands zingen we zachtjes mee.
  Naar de kerk gaan waar we met 1580 mensen tegelijk aan het vieren zijn en zingen; "Gloria in excelsis Deo" en "roept op aarde vrede uit" wordt gezien als een hoog risico en toch is het hier heel normaal.

  Op deze kerstochtend hebben we de boodschap van de Messias gehoord. "Vrede op aarde" Maar voor de veiligheid zijn er wel mitrailleurs ????

  Aan het eind van de middag gaan de meisjes zingen in een winkelcentrum. Ze zijn hiervoor uitgenodigd en mogen hier een uur zingen. Allerlei verschillende kerstliederen komen voorbij. Toch viel Kerst hier een beetje in het water. Er gaat een behoorlijke tropische storm rond over het eiland en er zijn flinke hoosbuien. Iedereen staat droog, maar hierdoor zijn er minder bezoekers in dit winkelcentrum. De mensen die er wel zijn zingen hard mee en staan te dansen tijdens Jingle bells rock.

  Na dit prachtige optreden gaan we naar het Garuda House waar een prachtig Kerstmaal op ons staat te wachten. Dagen van te voren zijn ze hier mee bezig geweest en de familie van Icha komt langzaam binnen druppelen. Er wordt samen gebeden en deze Eerste Kerstdag wordt gezellig afgesloten met onze nieuwe familie op Bali.

  Tropische groet, Ivette en Jeroen.


  .

  ..
  naar:  boven  of naar:   Home
   
  Webmaster Ed Donga